International Experience Canada na sezon 2020

agata-rebisz

PRAWO AGATY. Planowane otwarcie programu IEC 9 grudnia zostało opóźnione z powodu problemów technicznych. Program International
Experience Canada (IEC) jest otwarty dla młodych dorosłych, którzy chcą tymczasowo mieszkać i pracować w Kanadzie. Kanada miała zaplanować otwarcie swoich różnych pul IEC na sezon 2020 – 9 grudnia, ale trudności techniczne wymusiły opóźnienie. Program IEC pozwala ludziom poznać Kanadę i może być pierwszym krokiem w kierunku stałego pobytu.

IEC wybiera kandydatów według trzech kategorii:

Pracujący urlop (working holiday)

Młodzi profesjonaliści (young professional)

Międzynarodowa kooperacja (international co-op)

Młodzi dorośli, w wieku od 18 do 35 lat, z jednego z 36 kwalifikujących się krajów mogą teraz utworzyć profil i, jeśli kwalifikują się, zostać wpisani do puli kandydatów w swoim kraju dla wybranej kategorii.

Working Holiday

Kanada wyda otwarte zezwolenie na pracę osobom, które pomyślnie ubiegają się o pracę w kategorii Working Holiday. To elastyczne zezwolenie na pracę jest dla osoby, która:

nie ma oferty pracy;

chce pracować dla więcej niż jednego pracodawcy;

chce pracować w więcej niż jednej lokalizacji;

chce zarobić dodatkowe pieniądze na podróż.

Otwarte zezwolenie na pracę pozwala ludziom pracować w większości miejsc pracy w Kanadzie, jednak osoby pracujące w służbie zdrowia lub osoby wymagające szczególnego traktowania mogą być zmuszone do poddania się badaniu lekarskiemu przez zatwierdzonego lekarza.

Young Professionals

Kategoria Young Professionals jest dla tych, którzy:

mieć ofertę pracy, która przyczynia się do ich rozwoju zawodowego;

planować pracę dla tego samego pracodawcy w tym samym miejscu przez cały pobyt w Kanadzie.

Oferta pracy musi być opłacona, a kandydaci nie mogą pracować na własny rachunek. Wybrani kandydaci otrzymują pozwolenie na pracę właściwe dla pracodawcy, co oznacza, że mogą pracować dla pracodawcy tylko przez czas i miejsce wskazane w pozwoleniu. Pracodawca musi przestrzegać wszystkich przepisów prawa pracy w prowincji lub terytorium, w tym wymogów dotyczących płacy minimalnej.

Oferta pracy musi być również sklasyfikowana jako kod umiejętności w krajowym kodeksie klasyfikacji zawodowej (NOC), poziom 0, A lub B, aby można ją uznać za przyczyniającą się do „rozwoju zawodowego”. W niektórych przypadkach praca NOC C może być kwalifikowalna, jeśli do wniosku o zezwolenie na pracę kandydaci dołączają dyplom, świadectwo lub stopień policealny. Dokumenty te należy złożyć w języku angielskim lub francuskim.

International Co-op

Studenci szukający doświadczenia zawodowego w Kanadzie mogą ubiegać się o udział w tej kategorii, jeśli:

są zarejestrowane w instytucji policealnej;

mieć ofertę pracy lub staż / staż w Kanadzie;

potrzebują stażu w celu ukończenia studiów;

będzie pracował dla tego samego pracodawcy w tym samym miejscu podczas ich pobytu.

Kanada oferuje zezwolenie na pracę specyficzne dla pracodawcy za pośrednictwem tej kategorii, więc wybrani kandydaci muszą pozostać u tego samego pracodawcy przez czas określony w zezwoleniu na pracę. Staż musi być bezpośrednio powiązany z kierunkiem studiów wnioskodawcy. Płace muszą być zgodne z przepisami prawa pracy w prowincji lub terytorium, w którym odbędzie się staż. Kody pracy określają, czy staż musi być opłacony, czy nie. Standardy prawa pracy dotyczą wszystkich cudzoziemców w Kanadzie.

Zadaniem kandydatów IEC i ich pracodawców jest sprawdzenie standardów pracy w ich prowincji lub terytorium.

Pobyt w Kanadzie po IEC

Możliwe jest przekształcenie IEC w ścieżkę stałego pobytu. Canadian Experience Class to program imigracyjny dla osób, które mają co najmniej rok kanadyjskiego doświadczenia zawodowego.

Uczestnicy IEC mogą również kwalifikować się do federalnej klasy robotników wykwalifikowanych (FSWC) lub federalnej klasy wykwalifikowanych pracowników (FSTC). Wszystkimi trzema programami imigracyjnymi zarządza kanadyjski system ekspresowego wjazdu. Express Entry to system, w którym profile kandydatów są uszeregowane według czynników kapitału ludzkiego, takich jak wiek, wykształcenie, umiejętności językowe i doświadczenie zawodowe. Kandydaci otrzymują punktację w oparciu o kompleksowy system rankingowy (CRS) i wpisują się do puli Express Entry. Kandydaci o najwyższej liczbie punktów są wybierani do ubiegania się o pobyt stały w drodze losowań Express Entry. Doświadczenie zdobyte dzięki IEC może pomóc zwiększyć szanse kandydata na ekspresowe wejście na zaproszenie do ubiegania się o pobyt stały; Kanadyjskie doświadczenie zawodowe jest wysoko nagradzane w ramach CRS.

Osoby zainteresowane, proszę o kontakt pod numerem 604 779 6465 lub emailowo: immigrationtokanada@gmail.com.

 

agata-rebisz-300x210

AGATA RĘBISZ – praw­nicz­ka z Pol­ski, a obec­nie człon­ki­ni Ka­na­dyj­skiej Ra­dy Re­gu­la­cyj­nej Kon­sul­tan­tów Imi­gra­cyj­nych (The Im­mi­gra­tion Con­sul­tants of Ca­na­da Re­gu­la­to­ry Co­un­cil). Or­ga­ni­za­cja ta ja­ko je­dy­na, na­da­je do­rad­com upraw­nie­nia do re­pre­zen­ta­cji klien­tów w spra­wach emi­gra­cyj­nych oraz oby­wa­tel­skich. Aga­ta jest tak­że upraw­nio­na przez Ka­na­dyj­skie Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści by do­ko­ny­wa uwie­rzy­tel­nień do­ku­men­tów po­trzeb­nych do apli­ka­cji emi­gra­cyj­nych ja­ko Com­mis­sio­ner of Oath. W swo­jej prak­ty­ce za­wo­do­wej wy­ko­rzy­stu­je opty­mal­nie wszel­kie do­stęp­ne pro­gra­my Rządu Ka­na­dy: fe­de­ral­ne, pro­win­cjo­nal­ne, biz­ne­so­we,  hu­ma­ni­tar­ne i łącze­nia ro­dzin spra­wy małżeńskie, spro­wa­dza­nie ro­dzi­ców i dzie­ci. Spe­cja­li­zu­je się w więk­szo­ści pro­gra­mów, któ­re umoż­li­wia­ją po­byt sta­ły lub tym­cza­so­wy w Ka­na­dzie.