Odpowiedź SPK KOŁO NR 3

ddddd

The Polish Combatant’s Association
in Canada Inc. Branch No. 3, Vancouver 

L’Association des Combattants Polonais
au Canada Inc. Filiale 3, Vancouver


Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
w Kanadzie Inc. Koło nr 3, Vancouver
E-mail: spkvancouver@gmail.com

 

Vancouver, 11 czerwca 2020 r.

 

W odpowiedzi na felieton „Piszę jak jest” napisany przez E. Łukowską, z przykrością musimy stwierdzić, że autorka mija się z prawdą i świadomie wprowadza Czytelników w błąd, wynikający z nieznajomości faktów. A przecież jako członek Zarządu PVA in BC ma pełny dostęp do dokumentów o działalności SPK Koła nr 3 w Vancouver w latach 1946- 2018. Dokumentów, które zostały zawłaszczone przez członków PVA, którzy nielegalnie włamali się do Domu Kombatanta przy 1134 Kingsway w Vancouver i wymienili zamki. Dokumentów, które bezprawnie Zarząd PVA in BC do dziś dnia przetrzymuje i nie chce ich oddać Zarządowi Koła nr 3, jako ich prawnemu właścicielowi.

Domu, stworzonego wysiłkiem i zapobiegliwością członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koła nr 3 w Vancouver, ( liczącego wówczas ponad 120 członków, wobec 10 członków założycieli PVA in BC ) uroczyście otwartego 4 września 1971 roku.

 

3-ten

 

Nie będziemy się powtarzać wyliczając ogrom pracy i zasług dla Polonii w BC, jak i też zaangażowania społecznego, jaki włożyli prawdziwi weterani II Wojny Światowej i członkowie SPK przez ponad 70- letnią działalnośd. Nic tu nie jest fabrykowane. To są fakty. Członkowie SPK odgrywali i odgrywają niesamowitą rolę w budowaniu historii naszej nacji w BC i w całej Kanadzie i każdy Polonus to potwierdzi.

Polecam książkę „Polacy w Brytyjskiej Kolumbii”n  Ekspozycja Muzeum „Placówka nad Pacyfikiem” w Domu Kombatanta 1134 Kingsway,Vancouver?


Przejdźmy do podpartej dokumentami analizy, które z przedmiotowych Stowarzyszeo, było czy jest wydmuszką.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w BC powstało na mocy decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków SPK Oddział „Syrena”, 25 listopada 1946r. jako samodzielnie działające Koło w BC . Od samego powstania w listopadzie 1946 r. współpracowaliśmy z powstałymi w całej Kanadzie Kołami SPK, dlatego 15 stycznia 1952 roku przyłączyliśmy się formalnie do Kanadyjskiej Rodziny SPK jako Koło nr 3 Vancouver. Już wtedy Koło w Vancouver liczyło ponad stu dwudziestu członków zwyczajnych, a także liczne grono pao w sekcji Koła Pao (nie musiały byd członkami koła) powstałej w roku 1950. Już wtedy działaliśmy na podstawie Statutu (konstytucji) SPK w Kanadzie. Zatem nie musieliśmy się rejestrowad w BC bo działaliśmy jako częśd Stowarzyszenia obejmującego swoim działaniem całą Kanadę. Już wtedy jak i obecnie członkami zwyczajnymi przyjmowanymi do Kół SPK w Kanadzie byli i pozostają nadal członkowie Sił Zbrojnych RP i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, oraz ich rodziny.

 

Polecam Statut SPK Rozdział 3, art. 4. par.2

SPK nie musi „zaistnieć”, SPK nie musi się przedstawiać, SPK istnieje i będzie istnied. SPK współpracuje z organizacjami w B.C. jak też z Polonią w całej Kanadzie i w świecie. Polecam „ Placówka nad Pacyfikiem”- informator wydawany przez SPK Koło nr3 w Vancouver przez 40 lat (1949-1991)- biuletyn informujący nie tylko o działalności SPK ale też całej Polonii w BC, a także „ Kwartalnik” wydawany przez ZG SPK w Kanadzie.

 

Przyjrzyjmy się teraz Stowarzyszeniu PVA in BC.

Stowarzyszenie Weteranów Polskich w B.C. (PVA in BC ) zostało zarejestrowane w BC

7 października 1954 roku. W Statucie tej organizacji widnieją podpisy dziesięciu członków założycieli, którzy byli wtedy członkami SPK Koła nr 3 i założyli PVA bez porozumienia się z pozostałymi członkami Koła. Świadczy o tym fakt, że nigdy nie przedstawili kolegom z koła SPK Statutu PVA, jaki zarejestrowali w Victorii, twierdząc, że to jest tylko tłumaczenie nazwy SPK na j. angielski. Zobaczmy zatem, kto może zostad przyjęty do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny :

 

Statut PVA in BC część B Regulamin

par. 2

Członkowie Założyciele i pierwsi członkowie Zarządu są uznani jako członkowie zwyczajni.

par. 3

Osoby ubiegające się o członkostwo które były w służbie czynnej w wojsku, ich rodziny lub uczestnicy służby pomocniczej Armii Polskiej, na wniosek Zarządu mogą byd od czasu do czasu wybrani Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia i uznani jako tacy.

Rzecz w tym, że przez ponad pięćdziesiąt lat Zarząd PVA in BC nie przyjął do swojego Stowarzyszenia ani jednego członka zwyczajnego , ani żadnego innego. Ostatni z tych dziesięciu członków założycieli, zmarł w kwietniu 2015 roku. PVA (angielskie tłumaczenie SPK) istniało jedynie jako ‘’ramię finansowe SPK”.

Kto z Państwa słyszał o PVA jako organizacji działającej w Vancouver!

Kto słyszał o Polish Roots Society w Vancouver!

Pozostawiamy czytelnikom ocenę, które z tych Stowarzyszeń jest, czy było wydmuszką.

Sąd Kolumbii Brytyjskiej w swoim orzeczeniu z lutego 2018 r. uznał, że pomimo corocznego zgłaszania do Rejestrów w Victorii Zarządów PVA, że PVA in BC jako działające Stowarzyszenie nie istniało i nakazał sporządzenie listy członków PVA in BC na podstawie członkostwa w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w kole nr 3 Vancouver i po przedstawieniu tej listy w Sądzie BC i na tej podstawie, przeprowadzenie pierwszych wyborów Organizacji PVA in BC.

Zatem zgodnie z orzeczeniem sądu, dopiero od daty Pierwszego Zebrania Walnego możemy uznad istnienie i działalność Stowarzyszenia Weteranów Polskich w Kolumbii Brytyjskiej (PVA in BC).

Polecam par.34 tegoż wyroku.

Wybory przeprowadzono w dniu 8 lipca 2018r.

Polecam – Protokół Pierwszego Zebrania PVA in BC z 8 lipca 2018r pisany przez przedstawiciela sądu. Organizacja powstała 8 lipca 2018 roku, a w 2019 obchodziła swoje 65 – lecie?!

To jest właśnie „ fikcja i fałszywa propaganda”.

A jak teraz czują się „Członkowie SPK”, którzy składali deklaracje do SPK, składali ślubowanie (przysiegę) na Sztandar i wierność Statutowi SPK, a teraz twierdzą, że SPK „nie istniało i nie jest już potrzebne”. Zdradzili Organizację do której wstępowali, świadomie złamali tę przysięgę.

W ostatnich latach, pojawiają się w szeregach organizacji polonijnych grupy osób, które dążą do rozbicia, a zwłaszcza do zawładnięcia majątków istniejących organizacji. Mieliśmy nadzieję, że w Vancouver do tego nie dojdzie. A jednak tak się stało.

Jest to Polonia wczesnych lat 80 – 90-tych, którzy wstąpili do SPK w ostatnich latach, „przyszli na gotowe” i tak postąpili.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 3 Vancouver

Elżbieta Skrzymowska

Prezes