Bezwizowo do USA cz. 2

agata-rebisz

PRAWO AGATY. Od 11 listopada 2019 roku Polacy mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez konieczności uzyskania wizy. Wszystko dlatego, że Polska w tym roku dołączyła do 38 krajów objętych programem Visa Waiver Program USA. Od 11.11.2019 możemy przebywać na terytorium USA do 90 dni bez wizy w celach turystycznych lub biznesowych. Wystarczy przed podróżą zarejestrować się w systemie ESTA. Co to jest system ESTA i jak to zrobić? Podpowiadam, jakie wymogi trzeba spełnić, by podróżować po Stanach Zjednoczonych bez wizy. Sprawdź krok po kroku, jak wyjechać do USA bez konieczności uzyskania wizy B1 i B2.

Dotychczas, by wyjechać do Stanów Zjednoczonych nawet na tydzień, trzeba było starać się o wizę. Dokument ten można było dostać po wywiadzie w jednej z dwóch placówek konsularnych (w Warszawie lub Krakowie). W zależności od celu planowanego pobytu ceny za rozpatrzenie wniosku zaczynają się od 160 dolarów (640 złotych). Polska jest 39. krajem, który przystąpił do programu Visa Waiver Program (VWP).

Kryteria, które musimy spełnić by przekroczyć granice USA bez wizy, to m. in. autoryzacja systemu ESTA

Osoba powinna mieć:

*obywatelstwo polskie

*posiadać paszport z chipem do odczytu komputerowego ważny co najmniej 6 miesięcy po planowanym pobycie w Stanach Zjednoczonych,

*posiadać autoryzację systemu ESTA,

*planować pobyt w Stanach Zjednoczonych nie dłuższy niż 90 dni.

Podróżować w celach:

*służbowych

*turystycznych

*tranzytem

Dodatkowo, wjeżdżając do Stanów Zjednoczonych drogą lotniczą lub morską osoba taka musi:

*posiadać bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż,

*wjechać do Stanów Zjednoczonych na pokładzie przewoźnika lotniczego lub morskiego, który bierze udział w programie.

Co Visa Waiver Program oznacza dla Polaka? Ile kosztuje rejestracja w ESTA?

Visa Waiver Program (VWP) umożliwia od 11 listopada 2019 roku Polakom, spełniających kryteria VWP podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i służbowych bez konieczności uzyskania wizy w przypadku pobytu trwającego do 90 dni.

Wystarczy zarejestrować się w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży – ESTA. Koszt takiej rejestracji wynosi 14 dolarów (ok. 55 złotych). Autoryzacja upoważnia do wielokrotnych podróży przez okres 2 lat. Co ciekawe, 10 dolarów pobiera się od każdego wnioskodawcy, który uzyskał autoryzację w systemie, a 4 dolary to opłata za rozpatrzenie wniosku. Co oznacza, przy odmowie, zwrot 10 dolarów.

Jak się zarejestrować w ESTA?

Przed złożeniem wniosku elektronicznego ESTA upewnij się że masz przy sobie:

Ważny paszport biometryczny, ważną kartę kredytową (MasterCard, VISA, American Express i Discover [JCB, Diners Club]) lub konto PayPal, w celu uiszczenia opłaty za wniosek;

Potrzebne też będą twoje dane kontaktowe oraz w niektórych wypadkach informacje o ostatnim zatrudnieniu.

By wypełnić wniosek do Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży, trzeba wejść na stronę Department of Homeland Security. Następnie, zgodnie z instrukcjami, przejść przez kolejne kroki:
1. Zapoznać się z zastrzeżeniami. Zapoznać się z klauzulą zrzeszenia się odpowiedzialności orz z zasadami Ustawy Travel Promotion Act.
2. Podać swoje dane.
3. Wyznaczyć cel podróży.
4. Sprawdzić wypełniony wniosek.
5. Zapłacić za rozpatrzenie wniosku.

Odpowiedź dostaniemy maksymalnie 3 dni (72 godziny) po rejestracji w systemie. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna i otrzymamy autoryzację w ESTA, możemy przez dwa lata w wyznaczonym celu wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy jednak, by sprawdzać aktualny status ESTA przed każdą podróżą na stronie CBP (U.S. Customs and Border Protection).

Co robić jeżeli dostaniemy odmowę w systemie ESTA?

Polscy obywatele, którzy otrzymali odmowę w systemie ESTA, będą musieli ubiegać się o wizę.

Kto jednak musi starać się o wizę do USA?

Polscy obywatele, którzy zamierzają podróżować do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 90 dni lub planują podjąć działania wymagające innych kategorii wizowych (np. praca lub studia w Stanach Zjednoczonych) nadal będą musieli ubiegać się o odpowiednią kategorię wizy.

 

agata-rebisz-300x210AGATA RĘBISZ – praw­nicz­ka z Pol­ski, a obec­nie człon­ki­ni Ka­na­dyj­skiej Ra­dy Re­gu­la­cyj­nej Kon­sul­tan­tów Imi­gra­cyj­nych (The Im­mi­gra­tion Con­sul­tants of Ca­na­da Re­gu­la­to­ry Co­un­cil). Or­ga­ni­za­cja ta ja­ko je­dy­na, na­da­je do­rad­com upraw­nie­nia do re­pre­zen­ta­cji klien­tów w spra­wach emi­gra­cyj­nych oraz oby­wa­tel­skich. Aga­ta jest tak­że upraw­nio­na przez Ka­na­dyj­skie Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści by do­ko­ny­wa uwie­rzy­tel­nień do­ku­men­tów po­trzeb­nych do apli­ka­cji emi­gra­cyj­nych ja­ko Com­mis­sio­ner of Oath. W swo­jej prak­ty­ce za­wo­do­wej wy­ko­rzy­stu­je opty­mal­nie wszel­kie do­stęp­ne pro­gra­my Rządu Ka­na­dy: fe­de­ral­ne, pro­win­cjo­nal­ne, biz­ne­so­we,  hu­ma­ni­tar­ne i łącze­nia ro­dzin spra­wy małżeńskie, spro­wa­dza­nie ro­dzi­ców i dzie­ci. Spe­cja­li­zu­je się w więk­szo­ści pro­gra­mów, któ­re umoż­li­wia­ją po­byt sta­ły lub tym­cza­so­wy w Ka­na­dzie.