Dzień dobry gazeto!

f2

Wymaga pewnej odwagi w czasach dzisiejszych zakładanie nowej gazety (nawet jeśli to tygodnik lub dwutygodnik). Potężne finansowe korporacje prasowe na ogół je zamykają dziś. Ciągle szuka się „nowej formuły” mediów drukowanych, które przechodzą bezustanny kryzys. Zmniejszanie objętości by zmniejszyć koszty odbija się zmniejszaniem każdego tekstu: zamiast publicystyki, gdzie temat można rozwinąć – felietonistyka, a potem…

Szansa na sukces

pipala

„Nie­ko­niecz­nie bę­dzie le­piej kie­dy bę­dzie ina­czej, ale że­by by­ło le­piej MU­SI być ina­czej” – to myśl Win­sto­na Chur­chil­la, jak­że bli­ska wie­lu lu­dziom, któ­rzy lu­bią wy­zwa­nia. Ona też za­pew­ne przy­świe­ca­ła Ta­de­uszo­wi So­snow­skie­mu z Win­ni­pe­gu, któ­ry ja­ko do­świad­czo­ny Po­lo­nus chciał wy­da­wa­ną przez sie­bie ga­ze­tę – Głos Po­lo­nii – od­świe­żyć.  Po­pro­sił więc o po­moc tzw. mło­dą Po­lo­nię. W…