Szansa na sukces

pipala

„Nie­ko­niecz­nie bę­dzie le­piej kie­dy bę­dzie ina­czej, ale że­by by­ło le­piej MU­SI być ina­czej” – to myśl Win­sto­na Chur­chil­la, jak­że bli­ska wie­lu lu­dziom, któ­rzy lu­bią wy­zwa­nia. Ona też za­pew­ne przy­świe­ca­ła Ta­de­uszo­wi So­snow­skie­mu z Win­ni­pe­gu, któ­ry ja­ko do­świad­czo­ny Po­lo­nus chciał wy­da­wa­ną przez sie­bie ga­ze­tę – Głos Po­lo­nii – od­świe­żyć.  Po­pro­sił więc o po­moc tzw. mło­dą Po­lo­nię. W…