CETA – uregulowania

agata-rebisz

Z końcem września 2017 weszła w życie CETA, czyli umowa podpisana pomiędzy Kanadą a krajami Unii Europejskiej o wzajemnej wymianie handlowo-gospodarczej.

CETA zniesie również bariery w handlu. Dzięki temu eksporterzy z UE uzyskają lepszy dostęp do kanadyjskiego rynku. Natomiast dzięki zniesieniu taryf celnych przemysł przetwórczy UE uzyska lepszy dostęp do kanadyjskich ryb.  CETA pomoże obu stronom eksportować swoje produkty rolne. 

W ramach CETA Kanada zgodziła się chronić 143 oznaczenia geograficzne (OG) – specyficzną żywność i napoje pochodzące z określonych regionów geograficznych w UE.  Do produktów tych należą m.in. ser roquefort, ocet balsamiczny z Modeny i holenderski ser gouda.

Wiele z nich to produkty spożywcze, które należą do najczęściej eksportowanych z UE.  Producentami są często małe lub średnie przedsiębiorstwa wywodzące się ze społeczności wiejskich. Kanada zapewni tym tradycyjnym produktom europejskim ochronę przed podrabianiem na takim samym poziomie, jak robi to UE.  Na przykład ser sprzedawany w Kanadzie jako ser gouda będzie musiał pochodzić z Goudy.

Co zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)?

CETA przyniesie korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom poprzez:

  • zniesienie należności celnych
  • ułatwienie dostępu do zamówień publicznych w Kanadzie
  • zlikwidowanie konieczności przeprowadzania drogiego podwójnego testowania w niektórych dziedzinach
  • zwiększenie ochrony praw autorskich
  • zagwarantowanie, że podróbki tradycyjnych europejskich produktów spożywczych nie będą sprzedawane jako autentyczne produkty.

Co zyskają konsumenci?

Otwarcie rynków może przyczynić się do utrzymania niskich cen i zapewnić konsumentom większy wybór. Swobodny handel nie oznacza jednak obniżenia czy zmiany standardów unijnych, które chronią zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, ich prawa socjalne, prawa konsumentów czy środowisko naturalne.

Te standardy się nie zmienią. Import z Kanady nadal będzie musiał w całości – i bez wyjątku – odbywać się zgodnie z wszystkimi przepisami i rozporządzeniami UE dotyczącymi produktów. Tak więc CETA nie zmieni sposobu, w jaki UE reguluje bezpieczeństwo żywności, w tym kwestie dotyczące produktów GMO lub wołowiny z hodowli opartej na stosowaniu hormonów.

Czy obywatele UE łatwiej będą mogli podejmować pracę w Kanadzie?

Tak, w niektórych przypadkach. CETA ułatwi pracownikom przedsiębiorstw i innym przedstawicielom wolnych zawodów pracę po drugiej stronie Atlantyku, a przedsiębiorstwom ułatwi tymczasowe przenoszenie pracowników między UE i Kanadą. Pomoże to europejskim przedsiębiorstwom prowadzić działalność w Kanadzie. Kto zatem bądzie mógł przyjechać?

1. Kluczowy personel firmy działającej w Unii Europejskiej jak i w Kanadzie (tzw. intra-company transferee)

2. Kontraktorzy oraz specjaliści w wielu potrzebnych w Kanadzie zawodach:

pracownicy przedsiębiorstw działających w krajach Unii Europejskiej mogą przyjechać do pracy w firmie kanadyjskiej w celu wykonania pracy dla firmy kanadyjskiej na podstawie kontraktu pomiędzy przedsiębiorstwem europejskim a firmą kanadyjską
– niezależni kontraktorzy będą mogli przyjechać do Kanady wykonać podobną jak powyżej pracę dla firmy kanadyjskiej na podstawie uprzednio podpisanego kontraktu na daną pracę.

3. Osoby przybywające do Kanady w celach rozpoznawczych (sprawy biznesowe) czyli business visitors. Osoby podlegające pod kategorię business visitors będą otrzymywać pozwolenie na przebywanie w Kanadzie przez okres do 90 dni. Nie mogą w Kanadzie pracować – ich celem jest jedynie rozpoznanie rynku.

4. Inwestorzy przybywający do Kanady w celu inwestycji, będą mogli pracować przez 1 rok (otrzymają prawo do pracy na ten okres, z możliwością przedłużenia, i bez potrzeby posiadania potwierdzonej oferty pracy, czyli LMIA).

Ponadto innym przedstawicielom wolnych zawodów łatwiej będzie tymczasowo świadczyć usługi m.in. prawne, księgowe lub architektoniczne.

Jak będzie funkcjonować wzajemne uznawanie kwalifikacji?

CETA stwarza ramy umożliwiające UE i Kanadzie wzajemne uznawanie kwalifikacji w przypadku zawodów regulowanych, takich jak zawód architekta, księgowego i inżyniera.

Organizacje zawodowe obydwu stron będą mogły wspólnie opracować szczegóły dotyczące wzajemnego uznawania kwalifikacji. Ich ustalenia będą następnie zatwierdzać władze w Kanadzie i UE i nadawać im skutek prawny.

Jaki wpływ CETA będzie mieć na prawa pracownicze i środowisko?

UE i Kanada potwierdzają w CETA swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obie strony są zgodne co do tego, że intensywniejsza wymiana handlowa i zwiększone inwestycje powinny wzmacniać ochronę środowiska i prawa pracownicze. W żadnym wypadku nie powinny ich osłabiać.

UE i Kanada pragną, aby CETA pomogła zapewnić korzystne wzajemne oddziaływanie pomiędzy wzrostem gospodarczym, rozwojem społecznym i ochroną środowiska.  Tak więc CETA obejmuje zobowiązania UE i Kanady na mocy umów międzynarodowych w zakresie praw pracowniczych oraz ochrony środowiska i klimatu.