Czego teraz można oczekiwać od systemu imigracyjnego?

agata-rebisz

PRAWO AGATY. Mniejszościowe zwycięstwo Liberałów w wyborach federalnych 21 października oznacza, że kanadyjski system imigracyjny prawdopodobnie pozostanie stabilny, dopóki będą w stanie utrzymać zaufanie Parlamentu. Chociaż liberałowie będą musieli polegać na wsparciu co najmniej jednej innej strony, aby uchwalić ustawodawstwo w Parlamencie, co będzie wymagało negocjacji i kompromisu, trudno sobie wyobrazić, że polityka imigracyjna będzie przedmiotem trudnych negocjacji, biorąc pod uwagę podobne poglądy różnych partii w Parlamencie podziel się na ten temat.

Poziomy imigracji: 370 000 imigrantów do 2023 roku?

Poziomy imigracji prawdopodobnie wzrosną jeszcze bardziej w ramach rządu mniejszości liberalnej.

Zgodnie z obecnym planem cel wzrośnie z 330 800 w 2019 r. Do 350 000 do 2021 r., A ich platforma wyborcza zasugerowała, że wzorzec ten utrzyma się, jeśli uzyskają nowy mandat.

Biorąc pod uwagę stopniowe podejście stosowane przez Liberałów w ostatnich latach, możemy spodziewać się, że cele imigracyjne wzrosną o około 10 000 nowych przybyszów każdego roku po 2021 r., Co oznacza, że Kanada może dążyć do około 370 000 imigrantów do 2023 r.

Programy pilotażowe: Wszystkie oczy skierowane są na Miejski Program Nominowanych

W pierwszej kadencji liberałowie uruchomili kilka pilotażowych programów imigracyjnych w klasie ekonomicznej. Najbardziej znaczącym z nich był Atlantic Immigration Pilot (AIP), który liberałowie zobowiązali się na stałe, gdyby uzyskali kolejny mandat.

Wszystkie oczy zwrócą teraz Municipal Nominee Program (MNP), który liberałowie zobowiązali się pomóc mniejszym miastom w Kanadzie przyciągnąć więcej imigrantów.

Pojawiło się niewiele szczegółów na temat MNP, ale z pewnością wzbudzi zainteresowanie obywateli, biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoi większość miast w Kanadzie, przyciągając imigrantów.

Oprócz Nowego Brunszwiku, Saskatchewan i Alberty (z których każde ma co najmniej dwa główne miasta), w pozostałych siedmiu prowincjach Kanady co najmniej 80 procent nowo przybyłych jedzie do tego głównego miasta.

Kryteria wyboru MNP będą prawdopodobnie wzorowane na AIP i Rural Northern Immigration Pilot (RNIP), który również został wprowadzony przez Liberałów. Oznacza to, że MNP umożliwi pracodawcom w gminach wyznaczonych przez rząd federalny wsparcie aplikacji imigracyjnych przybyszów, którzy spełniają ich potrzeby w zakresie pracy.

Jednym z głównych pytań dotyczących MNP jest to, w jaki sposób Liberałowie rozdzieliliby 2750 głównych kandydatów (maksymalna liczba imigrantów, którzy mogą zostać wybrani w ramach programu pilotażowego) w całym kraju z 35 spisami ludności – miastami z co najmniej 100 000 osób – oraz 117 aglomeracji spisowych, których populacja wynosi 10 000 lub więcej osób.

Liberałowie mogą postanowić zawęzić kwalifikowalność MNP, uniemożliwiając prowincjom atlantyckim i wszystkim wyznaczonym społecznościom w ramach RNIP korzystanie z MNP.

Oznaczałoby to, że tylko małe i średnie miasta w Ontario, Manitobie, Saskatchewan, Albercie i Kolumbii Brytyjskiej będą mogły skorzystać z MNP.

Obywatelstwo: spodziewajmy się spadku liczby wniosków, a następnie gwałtownego wzrostu

Liberalne zobowiązanie do zniesienia opłat obywatelskich dla kwalifikujących się stałych mieszkańców sugeruje, że i tak już wysoki wskaźnik nabywania obywatelstwa w Kanadzie wzrośnie jeszcze bardziej.

Dorośli muszą obecnie zapłacić 530$ plus „prawo do obywatelstwa” w wysokości 100$ na poparcie wniosku o obywatelstwo.

Racjonalnym wyborem dla tych, którzy obecnie są uprawnieni do ubiegania się o obywatelstwo, będzie poczekać, aż Liberałowie uchwalą ustawodawstwo wdrażające tę zmianę. Dlatego możemy spodziewać się krótkoterminowego spadku liczby wniosków o obywatelstwo, a następnie gwałtownego wzrostu.

Liberałowie przeznaczyli 110 milionów dolarów na lata 2023-2024 na obsłużenie oczekiwanego wzrostu liczby wniosków, co stanowi wzrost o 40 procent w stosunku do tego, co zamierzają wydać na wdrożenie tej polityki w nadchodzącym roku podatkowym rządu federalnego (75 milionów dolarów).

Oznacza to, że oczekują oni, że ta polityka spowoduje około 40-procentowy wzrost liczby nowych obywateli do 2024 r.

Finansowanie rozliczeń: Oczekujmy dalszego wzrostu

Zarówno konserwatywne, jak i liberalne rządy nadzorowały znaczne zwiększenie funduszy na rozliczenia federalne w ciągu ostatnich 20 lat, a liberałowie kontynuowali tę politykę podczas pierwszej kadencji.

Federalna pula środków na rozliczenie, która finansuje usługi mające na celu wspieranie integracji gospodarczej i społecznej, wynosi obecnie 1,5 miliarda dolarów i oczekuje się dalszych podwyżek, w miarę jak Liberałowie będą nadal podnosić poziom imigracji.

Stabilność w systemie imigracyjnym jest funkcją kanadyjskiego wyjątkowości

Chociaż powrót Liberała do władzy utrzyma stabilność w systemie imigracyjnym, inny wynik prawdopodobnie spowodowałby również, że polityka imigracyjna Kanady pozostanie w większości bez zmian.

W kampanii w 2019 r. podkreślono, że główne partie Kanady mają takie same podstawowe poglądy na temat imigracji – że powitanie nowo przybyłych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju.

Jest to coś, co wszyscy popierają imigrację, niezależnie od ich przynależności politycznej, ponieważ podkreśla to, jak wyjątkowa jest Kanada wśród zachodnich demokracji w czasach rosnącej polaryzacji na całym świecie.

Oczywiście ten wyjątkowość wynika również z rachunku politycznego: w 2019 r. prawie niemożliwe jest odniesienie sukcesu w kanadyjskich wyborach federalnych bez wsparcia imigrantów.

 

 

agata-rebisz-300x210AGATA RĘBISZ – praw­nicz­ka z Pol­ski, a obec­nie człon­ki­ni Ka­na­dyj­skiej Ra­dy Re­gu­la­cyj­nej Kon­sul­tan­tów Imi­gra­cyj­nych (The Im­mi­gra­tion Con­sul­tants of Ca­na­da Re­gu­la­to­ry Co­un­cil). Or­ga­ni­za­cja ta ja­ko je­dy­na, na­da­je do­rad­com upraw­nie­nia do re­pre­zen­ta­cji klien­tów w spra­wach emi­gra­cyj­nych oraz oby­wa­tel­skich. Aga­ta jest tak­że upraw­nio­na przez Ka­na­dyj­skie Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści by do­ko­ny­wa uwie­rzy­tel­nień do­ku­men­tów po­trzeb­nych do apli­ka­cji emi­gra­cyj­nych ja­ko Com­mis­sio­ner of Oath. W swo­jej prak­ty­ce za­wo­do­wej wy­ko­rzy­stu­je opty­mal­nie wszel­kie do­stęp­ne pro­gra­my Rządu Ka­na­dy: fe­de­ral­ne, pro­win­cjo­nal­ne, biz­ne­so­we,  hu­ma­ni­tar­ne i łącze­nia ro­dzin spra­wy małżeńskie, spro­wa­dza­nie ro­dzi­ców i dzie­ci. Spe­cja­li­zu­je się w więk­szo­ści pro­gra­mów, któ­re umoż­li­wia­ją po­byt sta­ły lub tym­cza­so­wy w Ka­na­dzie.