Do USA z Polski wkrótce bez wiz

agata-rebisz

PRAWO AGATY. W piątek 4 października 2019 prezydent USA Donald Trump podpisał dokument, który częściowo objął Polskę programem bezwizowym. Co oznacza to dla obywateli naszego kraju? Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje w tej sprawie.

Polska spełniła podstawowy warunek zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Żeby znaleźć się w programie ruchu bezwizowego do USA, odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły wizy B1/B2 w ciągu amerykańskiego roku budżetowego, czyli od 1 października do 30 września, nie może być wyższy niż 3 proc. W tym roku po raz pierwszy udało się to w przypadku Polski – wynosi on 2,8 proc.

Visa Waiver Program – co to oznacza?

Włączenie państwa do Visa Waiver Program (VWP), czyli programu ruchu bezwizowego, oznacza, że jego obywatele będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i służbowych bez konieczności uzyskania wizy w przypadku pobytu trwającego do 90 dni. Będą musieli tylko zarejestrować się w elektronicznym systemie autoryzacji podróży (Electronic System for Travel Authorization).

Nawet po włączeniu Polski do programu ruchu bezwizowego będzie można się ubiegać o wizę, a posiadanie jej w paszporcie będzie miało swoje plusy. Taka wiza umożliwia wjazd do USA na pół roku, podczas gdy w ruchu bezwizowym możliwy jest tylko trzymiesięczny pobyt. Ruch bezwizowy na pewno docenią przede wszystkim ci, którzy wyjeżdżają rzadko albo muszą pilnie udać się do USA.

W ramach Visa Waiver Program obywatele naszego kraju będą mogli latać do USA w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni. Do tych podróży nie będą już potrzebne wizy, tak jak miało to miejsce dotychczas. Warto doprecyzować, że przez USA rozumie się wszystkie 50 stanów oraz dodatkowo terytorium Portoryko i Wysp Dziewiczych.

W tych bezwizowych podróżach przewidziano jednak pewne wyjątki. Z programu nie będą mogli skorzystać Polacy, którzy od marca 2011 roku odwiedzili któryś z wyliczonych poniżej krajów: Koreę Północną, Iran, Irak, Libię, Somalię, Sudan, Syrię lub Jemen. Od tego wyjątku na szczęście także ustanowiono wyjątek – obejmie on osoby, które podróżowały tam w celach dyplomatycznych lub wojskowych. Drugim wyjątkiem, tym razem już bezwarunkowym, będzie posiadanie przez mieszkańców Polski drugiego obywatelstwa: Korei Północnej, Iranu, Iraku, Sudanu czy Syrii.

Jak wobec tego będzie od teraz wyglądać podróż do USA od strony technicznej? W przypadku wspomnianych wyjazdów na 90 dni nie będziemy już zmuszeni zawiadamiać konsula. Wystarczająca będzie rejestracja w elektronicznym systemie ESTA. Niższa będzie też opłata – zamiast 160 dolarów za rozpoczęcie procedury wizowej, zapłacimy kwotę co najmniej o połowę mniejszą.

Dopuszczenie Polski do programu bezwizowego nie jest ostateczne i nieodwołalne. Wciąż istotny pozostaje wskaźnik 3 proc. decyzji odmownych ws. prawa wjazdu. Przypadki łamania prawa przez naszych obywateli na terenie USA również może mieć wpływ na cofnięcie decyzji amerykańskich władz. Warto też pamiętać, iż każdy oficer służby imigracyjnej Stanów Zjednoczonych pracujący na lotnisku lub w porcie może odesłać do Polski podróżnego, który wzbudzi jego podejrzenia.

Kiedy polecimy do USA bez wizy?

Do Stanów Zjednoczonych wylecimy bez wiz dopiero latem 2020 r. ze względu na amerykańskie procedury, które zakończą się w ciągu 6 miesięcy.

Inne potencjalne korzyści dla Polaków to opcja latania do Kanady przez USA czyli tańsza podróż samolotem.

 

agata-rebisz-300x210AGATA RĘBISZ – praw­nicz­ka z Pol­ski, a obec­nie człon­ki­ni Ka­na­dyj­skiej Ra­dy Re­gu­la­cyj­nej Kon­sul­tan­tów Imi­gra­cyj­nych (The Im­mi­gra­tion Con­sul­tants of Ca­na­da Re­gu­la­to­ry Co­un­cil). Or­ga­ni­za­cja ta ja­ko je­dy­na, na­da­je do­rad­com upraw­nie­nia do re­pre­zen­ta­cji klien­tów w spra­wach emi­gra­cyj­nych oraz oby­wa­tel­skich. Aga­ta jest tak­że upraw­nio­na przez Ka­na­dyj­skie Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści by do­ko­ny­wa uwie­rzy­tel­nień do­ku­men­tów po­trzeb­nych do apli­ka­cji emi­gra­cyj­nych ja­ko Com­mis­sio­ner of Oath. W swo­jej prak­ty­ce za­wo­do­wej wy­ko­rzy­stu­je opty­mal­nie wszel­kie do­stęp­ne pro­gra­my Rządu Ka­na­dy: fe­de­ral­ne, pro­win­cjo­nal­ne, biz­ne­so­we,  hu­ma­ni­tar­ne i łącze­nia ro­dzin spra­wy małżeńskie, spro­wa­dza­nie ro­dzi­ców i dzie­ci. Spe­cja­li­zu­je się w więk­szo­ści pro­gra­mów, któ­re umoż­li­wia­ją po­byt sta­ły lub tym­cza­so­wy w Ka­na­dzie.