Gdy dziecko ma majątek

agata-rebisz

Często zdarza się, że niepełnoletnie dziecko dostaje spadek albo darowiznę. Kto wtedy ma prawo decydowac o tym, co się dzieje z majątkiem? Twoja córka dostała w spadku mieszkanie po babci? Daleki krewny przekazał synowi sporą kwotę pieniędzy? Jeśli dzieci są pełnoletnie to same dycydują o ty, co zrobic z otrzymanym majątkiem, Jeśli nie – to zgodnie z przepisami, pieczę na nim sprawują rodzice (ewentualnie inna wyznaczona osoba do tego np. W testamencie) do czasu ukonczenia przez nie 18 lat.

POCHODZENIE majątku

Małoletnie dziecko może stac się włascicielem majątku, gdy:

  • Otrzyma spadek ( w drodze dziedziczenia ustawowego bądż w oparciu o testament)

W pierwszym wypadku dziecko zawsze dziedziczy po rodzicach, ewentualnie po dziadkach, jeżeli rodzice wcześniej zmarli. Spadkobiercą może byc nawet dziecko poczęte czyli jeszcze nie narodzone. Dziecko może odziedziczyc na podstawie testament, gdy jakaś osoba (niekoniecznie z rodziny) zapisze mu w ten sposób swój majątek.

  • Dostanie darowiznę

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby krewny lub osoba obca obdarowała dziecko cenną reczą np. Nieruchomością, antykami czy biżuterią. W umowie darowizny darczyńca może zdycdowac, kto ma zarządzac przekazanym majątkiem. UWAGA! W umowie darowizny albo testamentu można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku, nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. Jeśli darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy, zarząd sprawuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

DOZWOLONY wyłącznie zwykły zarząd

Rodzice nie są włascicielami majątku, które dostało dziecko. Mają nim zarządzac, ale nie czerpac z niego korzyści. Zarówno majątek jak I dochód, jaki ewentualnie przynosi powinny byc spożytkowane na zaspokojenie potrzeb dziecka- jego utrzymanie, kształcenie. Rodzice mogą zdeponowac te pieniądze na lokacie lub wykupic dziecku polisę. UWAGA! Jeśli dziecko nie jest jedynakiem, uzyskane środki rodzice mogą przeznaczyc również na inne dzieci, a w dalszek kolejnosci na inne uzasadnione potrzeby rodziny.

Zajmując się majątkiem, rodzice mogą wykonywac tylko czynnosci zwykłego zarządu. Pod tym określeniem neleży rozumiec – czynnosci, które są związane z normalnym korzystaniem z rzeczy lub nieruchomości, np. wynajęcie lub remont mieszkania.

PRZEKROCZENIE zwykłego zarządu

Oznacza m.in.: zbycie, zamianę, obciążenie, podział nieruchomości, zmianę sposobu gospodarowania ważnym składnikiem majątku. Na tego typu działania konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego. Podobnie gdy:

  • Ma zostać zmienione przeznaczenie lokalu np. z mieszkalnego na użytkowy

  • Mieszkanie ma być obciążone hipoteką

UWAGA! Czynnoś

prawna dokonana bez zezwolenia sądu jest nieważna! Jeśli dokonasz czynności przekraczającej zarząd zwykły bez zgody sądu, możesz ponieśc konsekwencje prawne. Każdy, kto dowie się o tym, że majątek dziecka został roztrwoniony, powinien powiadomic prokuraturę. Ta zaś ma prawo przekazac z urzędu do Sądu sprawę o zagarnięcie majątku dziecka,

KIEDY TRZEBA zapłacic podatek

Gdy dziecko dostało spadek lub darowiznę od najbliższej rodziny (rodzic, dziadkowie) nie zapłaci ono podatku. Konieczne jest jednak powiadomienie o tym fakcie urzędu podatkowego.

Jeśli natomiast spadek bądz darowizna pochodzi od dalszych krewnych lub osoby obcej, trzeba zapłacic podatek. Jego wysokośc zależy od wartości darowizny lub spadku, bądz stopnia pokrewieństwa łączącego dziecko z darczyńcą (spadkodawcą). W oparciu o ten drugi czynnik, przepisy wyróżniają trzy grupy podatkowe:

  1. Należą do niej: zięć

  2. , synowa, rodzeństwo, teściowie

  3. Zstępni rodzeństwa (np. siostrzenica), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków

  4. Osoby dalej spokrewnione i obce

Podatnikiem jest dziecko, ale za uregulowanie należnosci odpowiadają rodzice, Jeśli nie są w stanie ponieśc kosztów podatku, mogą poprosic urząd o rozłożenie go na raty albo odroczenie terminu płatności.

UWAGA! Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze darowizny o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi 9637 zł dla I grupy podatkowej, 7276 zł dla II grupy podatkowej i 4902 zł dla III grupy.