Kolejna zmiana na lepsze

agata-rebisz

PRAWO AGATY. Z poczatkiem września 2019 roku weszła w życie bardzo istotna i korzystna zmiana w prawie imigracyjnym Kanady,
a mianowicie 2-letni (od 9 września 2019 r. do 9 września 2021 r) pilotażowy program pozwalający na to, aby osoby niezdeklarowane uprzednio mogły być sponsorowane do Kanady.

Tymczasowe ułatwienia/ zmiana w przepisach dotyczy
wszystkich następujących aplikacji:

– wnioski są nadal rozpatrywane na dzień 31 maja 2019 r. (ostateczna decyzja nie została podjęta przed tą datą)

– wnioski otrzymane między 31 maja 2019 r. a 9 września 2021 r.

– wnioski oczekujące na rozpatrzenie pomiedzy 31 maja 2019 r. a 9 września 2021 r.

Zmiana ułatwi imigrację do Kanady dla osób dotkniętych zakazem, które spełniają następujące warunki:

– cudzoziemiec złożył wniosek jako małżonek lub konkubent w małżonku lub dziecko pozostające na utrzymaniu w klasie rodzinnej.

– cudzoziemiec ma sponsora, który:

a) złożył wniosek o status stałego pobytu jako uchodźca lub osoba w podobnych okolicznościach; lub

b) uzyskał zezwolenie na pobyt stały po tym, jak został uznany za osobę chronioną; lub

c) został uznany za członka klasy rodzinnej i otrzymał stałe miejsce zamieszkania jako sponsorowany małżonek, wspólnik prawa, partner małżeński lub dziecko pozostające na utrzymaniu; lub

d) został uznany za członka małżonka lub konkubenta w klasie kanadyjskiej i uzyskał stałe miejsce zamieszkania jako sponsorowany małżonek lub konkubent.

– cudzoziemiec nie uczyniłby swojego sponsora niekwalifikowalnym w klasie, o którą ubiegał się sponsor, gdyby został zadeklarowany i zbadany w czasie, gdy jego sponsor wyemigrował do Kanady.

Jako wiedzą zapewne wszystkie osoby zainteresowane, aplikanci starający się o pobyt stały w Kanadzie, muszą zadeklarować na aplikacji wszystkich swoich członków rodziny. Według definicji emigracyjnej za członka rodziny uznawani są: małżonkowie (w tym partnerzy/ konkubenci, tzw. common-law), dzieci do 22. roku życia oraz dzieci tychże dzieci, które mają mniej niż 22 lata. W większości przypadków członkowie rodziny muszą również, poza wypełnieniem wszystkich formularzy, przejść badania medyczne oraz nie mieć tzw. wpisu kryminalnego (dotyczy osób powyżej 18. roku życia). Natomiast nie każdy składający podanie o pobyt stały deklaruje swoich członków rodziny. Jeżeli tak się właśnie stanie, to takie postępowanie na zawsze wykluczy tychże członków rodziny z możliwości bycia sponsorowanym do Kanady. To mówi prawo i wiele osób znalazło się właśnie w takiej niekorzystnej sytuacji.

Przypadki, w których ta zmiana prawna nie ma zastosowania:

– jeżeli wnioskodawca jest już zwolniony z wyłączenia R117 (9) (d) lub R125 (1) (d) w wyniku wyjątku w podsekcji R117 (10) lub R125 (2), gdzie funkcjonariusz ustalił, że zgodnie z ustawą o ochronie imigrantów i uchodźców lub wcześniejszą ustawą cudzoziemiec nie musiał być badany.

– jeżeli sponsorowi przyznano status stałego pobytu w ramach jakiejkolwiek innej kategorii imigracyjnej nieokreślonej w polityce publicznej, w tym którejkolwiek z poniższych:

a) dowolna z klas ekonomicznych

b) pozostali członkowie klasy rodzinnej (tacy jak rodzice i dziadkowie oraz ich dzieci na utrzymaniu, osieroceni krewni i inni krewni)

c) grupa posiadaczy zezwolenia (tzw. permit holder)

d) osoby ubiegajace sie o stały pobyt z terytorium Kanady na podstawie przesłanek humanitarnych i współczuciowych (H&C)

Zmiana nie ma zastosowania, jeżeli cudzoziemiec, jeśli zostanie zadeklarowany i zbadany w czasie, gdy jego sponsor wyemigrował do Kanady, uczyniłby swojego sponsora niekwalifikowalnym w klasie, w której sponsor się zgłosił. Na przykład, jeśli sponsor:

  1. wyemigrował jako małżonek, ale był żonaty z obecnym wnioskodawcą, gdy sponsor stał się stałym rezydentem (to znaczy był w związku bigamicznym lub poligamicznym)

  2. wyemigrowal jako dziecko pozostające na utrzymaniu głównego wnioskodawcy (w tym wnioskodawcy w kategorii uchodźców) lub jako dziecko pozostające na utrzymaniu w klasie rodzinnej, ale nie zgłosili swojego współmałżonka lub konkubenta, aby mogli zostać uznani za dziecko pozostające na utrzymaniu

  3. musiałby spełnić wymogi finansowe w ramach klasy rodzinnej lub SCLPC, gdyby ujawniono dzieci na utrzymaniu sponsorowanego dziecka na utrzymaniu

  4. przybył do Kanady w ramach programu, który wymagał, aby nie mial na utrzymaniu żadnych osób.

 

 

agata-rebisz-300x210AGATA RĘBISZ – praw­nicz­ka z Pol­ski, a obec­nie człon­ki­ni Ka­na­dyj­skiej Ra­dy Re­gu­la­cyj­nej Kon­sul­tan­tów Imi­gra­cyj­nych (The Im­mi­gra­tion Con­sul­tants of Ca­na­da Re­gu­la­to­ry Co­un­cil). Or­ga­ni­za­cja ta ja­ko je­dy­na, na­da­je do­rad­com upraw­nie­nia do re­pre­zen­ta­cji klien­tów w spra­wach emi­gra­cyj­nych oraz oby­wa­tel­skich. Aga­ta jest tak­że upraw­nio­na przez Ka­na­dyj­skie Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści by do­ko­ny­wa uwie­rzy­tel­nień do­ku­men­tów po­trzeb­nych do apli­ka­cji emi­gra­cyj­nych ja­ko Com­mis­sio­ner of Oath. W swo­jej prak­ty­ce za­wo­do­wej wy­ko­rzy­stu­je opty­mal­nie wszel­kie do­stęp­ne pro­gra­my Rządu Ka­na­dy: fe­de­ral­ne, pro­win­cjo­nal­ne, biz­ne­so­we,  hu­ma­ni­tar­ne i łącze­nia ro­dzin spra­wy małżeńskie, spro­wa­dza­nie ro­dzi­ców i dzie­ci. Spe­cja­li­zu­je się w więk­szo­ści pro­gra­mów, któ­re umoż­li­wia­ją po­byt sta­ły lub tym­cza­so­wy w Ka­na­dzie.