Kontakt

Wydawca – Voice of Polonia Enterprises Co.

Redaktor Naczelny:
Krzysztof Pipała (Kanada) – e-mail: kpipala@o2.pl

Zespół redakcyjny:
Krzysztof Pipała (Kanada), 
Krzysztof Propolski (Kanada), Antoni Fajkowski (Kanada)

Stale współpracują: Jolanta Lipińska (Nowy Jork), Andrzej Fliss, Huber Lupus (Polska)

Dyrektor DTP (projekt gazety):
Rafał Mrozowicz (Polska)

 

Adres redakcji – 284 Mariner Way, Coquitlam BC, V3K 1N4 
telefon (778) 903 6797
e-mail: glospoloniivancouver@gmail.com lub kpipala@o2.pl

Internet home page: www.glospolonii.net

Druk: Vanpress Printers, 8325 Riverband, Court Burnaby BC, V3N 5E7

 

UWAGA! Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjnych tekstów nie zmówionych, jak również prawo nie publikowania nadesłanych tekstów bez podania przyczyny odmowy.

Treść opublikowanej korespondencji nie musi być zgodna ze stanowiskiem redakcji, a prezentowane w niej opisy zdarzeń mogą mijać się z prawdą. Za treść ogłoszeń, komunikatów oraz za opinie i opisy wydarzeń zawarte w listach do redakcji, redakcja nie ponosi odpowiedzialności, ani też za żadne pomyłki i ominięcia powstałe w trakcie opracowania na stronie internetowej. Wszelkie prawa do strony internetowej dwutygodnika „Głos Polonii” i materiałów reklamowych zamieszczanych na niej są zastrzeżone na rzecz Voice of Polonia Enterprises Co.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest wzbronione.

 

Nadawca:
E-mail:
1 + 9 = ?
Tytuł:
Wiadomość: