Kto może przylecieć do Kanady?

agata-rebisz

PRAWO AGATY. Obecna polityka imigracyjna implikuje ograniczenia w podróżach z powodu koronawirusa. A niestety oszuści wykorzystują nieznajomość przepisów przez osoby chcące wrócić do swych krajów. Warto więc sprawdzić jakie są możliwości. Tymczasowi pracownicy zagraniczni, niektórzy studenci zagraniczni i zatwierdzeni stali rezydenci, którzy jeszcze nie otrzymali potwierdzenia stałego pobytu, mogą teraz wjechać do Kanady. Od 20 marca 2020 Kanada zablokowała możliwość wjazdu na swoje terytorium osobom bez kanadyjskiego obywatelstwa lub prawa stałego pobytu. Jedynymi wyjątkami są dyplomaci, załogi samolotów, bezpośredni członkowie rodzin Kanadyjczyków oraz do chwili zamknięcia granic osoby z paszportem USA. Samoloty rejsów międzynarodowych mogą lądować tylko na międzynarodowych lotniskach w Toronto, Montrealu, Vancouver i Calgary.

 

Kilka dni temu ogłoszone wyłączenia dotyczące podróży zostały już wprowadzone. Jeśli jesteś zwolniony z zakazu, możesz teraz podróżować do Kanady. Jeśli podróżujesz samolotem, musisz przejść kontrolę zdrowia przeprowadzoną przez linie lotnicze, zanim uzyskasz pozwolenie na wejście na pokład. Każdy, kto wykaże objawy COVID-19, nie będzie mógł dostać się do Kanady drogą powietrzną.

Po przyjeździe do Kanady ocenimy twoje zdrowie, zanim opuścisz port wejścia. Musisz izolować się przez 14 dni, nawet jeśli nie masz żadnych objawów. To jest obowiązkowe.

Tylko osoby świadczące podstawowe usługi i kierowcy ciężarówek, którzy regularnie przekraczają granicę w celu utrzymania przepływu towarów, są zwolnieni z obowiązku izolacji.

Ograniczenia i wyłączenia dla osób podróżujących do Kanady

Turyści

Do odwołania nie możesz podróżować do Kanady, nawet jeśli masz ważną wizę dla odwiedzających lub elektroniczne zezwolenie na podróż (eTA). Nadal możesz podróżować do Kanady samolotem, jeśli jesteś

– osoba zarejestrowana zgodnie z kanadyjską ustawą indyjską

– osoba chroniona

– cudzoziemiec podróżujący na zaproszenie rządu kanadyjskiego w celu związanym z powstrzymaniem COVID-19

– najbliższy członek rodziny obywatela Kanady

Musisz pokazać, że przyjeżdżasz do Kanady z ważnych powodów, a nie z powodów opcjonalnych lub dyskrecjonalnych, takich jak turystyka, rekreacja lub rozrywka.

– osoba, która została upoważniona na piśmie przez wyznaczonego urzędnika imigracyjnego lub urzędnika konsularnego rządu Kanady do wjazdu na terytorium Kanady w celu ponownego połączenia członków najbliższej rodziny

– osoba, która została upoważniona na piśmie przez funkcjonariusza wyznaczonego zgodnie z ust. 6 ust. 1 ustawy o ochronie imigrantów i uchodźców w celu ponownego połączenia członków najbliższej rodziny

pasażer tranzytujący, dopóki pozostajesz na kanadyjskim lotnisku, aby dokończyć połączenie

– członek kanadyjskiego wojska, siły odwiedzające lub członek ich rodziny

– akredytowany dyplomata lub członek rodziny (w tym Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego [NATO], osoby na mocy Porozumienia w sprawie siedziby Narodów Zjednoczonych, inne organizacje)

członek załogi lotniczej lub morskiej

– cudzoziemiec podróżujący z USA do Kanady, który przebywał w USA lub Kanadzie tylko w ciągu ostatnich 14 dni i przybył w niezbędnych celach

Jeśli jesteś już w Kanadzie i posiadasz ważną wizę lub eTA, możesz zostać tutaj.

 

Studenci zagraniczni

Jeśli jesteś studentem zagranicznym, który ma ważne zezwolenie na naukę lub uzyskał zezwolenie na naukę w dniu 18 marca 2020 r. lub wcześniej, jesteś zwolniony z ograniczeń w podróżowaniu.

 

Jeśli podróżujesz samolotem, musisz przejść kontrolę zdrowia przeprowadzoną przez linie lotnicze, zanim uzyskasz pozwolenie na wejście na pokład. Każdy, kto wykaże objawy COVID-19, nie będzie mógł dostać się do Kanady drogą powietrzną.

 

Po przyjeździe do Kanady ocenione zostanie twoje zdrowie, zanim opuści sie port wejścia. Musisz izolować się przez 14 dni, nawet jeśli nie masz żadnych objawów. To jest obowiązkowe.

 

Jeśli przedmioty klasowe w szkole zostaną przeniesione do formatu tylko online z powodu COVID-19, nie wpłynie to na twoje uprawnienia do programu Post-Graduation Work Permit (PGWP).

 

Tymczasowi pracownicy zagraniczni

Wszyscy tymczasowi pracownicy zagraniczni są zwolnieni z ograniczeń w podróżowaniu i mogą podróżować do Kanady drogą powietrzną lub lądową.

 

Jeśli podróżujesz samolotem, musisz przejść kontrolę zdrowia przeprowadzoną przez linie lotnicze, zanim uzyskasz pozwolenie na wejście na pokład. Każdy, kto wykaże objawy COVID-19, nie będzie mógł dostać się do Kanady drogą powietrzną.

 

Kanada: oszuści wykorzystują nieznajomość przepisów przez osoby chcące wrócić do swych krajów

Kanada dla wielu osób, także Polaków, stała się punktem przesiadkowym w powrotnej podróży samolotem do kraju. Jednak na nieznajomości miejscowych przepisów można stracić spore sumy, co wykorzystują internetowi oszuści.

Choć Kanada wpuszcza na swoje terytorium tylko Kanadyjczyków i osoby z prawem stałego pobytu, nadal działają cztery lotniska międzynarodowe: w Calgary, Montrealu, Toronto i Vancouver. Wyjątek dotyczy dyplomatów, załóg samolotów, najbliższych członków rodzin Kanadyjczyków, ale też pasażerów, dla których Kanada jest tylko krajem tranzytowym. Pasażer musi udowodnić, że ma bilet na dalszą trasę poza Kanadę, i nie może wyjść poza lotnisko.

Z możliwości tranzytu przez Kanadę korzystają Polacy, którzy nie zdążyli wcześniej powrócić z innych krajów obu Ameryk lub nie mieli możliwości skorzystania z samolotów LOT w ramach akcji #LOTdoDomu, ponieważ z krajów, w których przebywali, nie organizowano przelotów do Polski. Kanada wciąż utrzymuje ograniczone połączenia lotnicze z Europą. Jak wynika z informacji PAP, duże grupy Polaków cały czas korzystają z przesiadki w Toronto.
Jednak do wjazdu do Kanady – nawet tranzytowego – potrzebna jest eTA, elektroniczna autoryzacja podróży. Do jej uzyskania niezbędne są: paszport, karta kredytowa i adres e-mail. Potwierdzenie przychodzi e-mailem po kilku minutach i tylko w przypadkach bardziej skomplikowanych kanadyjskie służby imigracyjne kontaktują się bezpośrednio. Uzyskanie eTA kosztuje 7 CAD, płatne kartą kredytową.
Ponieważ jednak wiele osób o tym nie wie, na niewiedzy zarabiają oszuści. Jak mówili PAP polscy dyplomaci, jeśli przy wyszukiwaniu poza Kanadą wpisać w wyszukiwarkę Google słowa „Canada” oraz „eta”, kilka pierwszych wyników to strony udające stronę rządu Kanady.
To imitacje na tyle dobre, że wiele osób daje się nabrać. W rezultacie płacą od 80 do 100 dolarów, nie uzyskują żadnej rejestracji, nie są wpuszczane do samolotu lecącego do Kanady, a ich dane osobowe trafiają do oszustów.
Dopiero od kilku dni na stronie rządu Kanady www.canada.ca widnieje wyraźna informacja, że koszty eTA wynoszą 7 dolarów kanadyjskich.
Konsulat Generalny RP w Toronto alarmował od początku ub. tygodnia na Twitterze, żeby składać aplikację tylko na stronie rządu Kanady, podawał właściwy link i ostrzegał przed oszustami oraz przypominał o prawdziwej wysokości opłaty za autoryzację. Tę samą informację zamieszczono na stronie Konsulatu Generalnego RP w Toronto.
Warto też pamiętać, że od 25 marca poczta kanadyjska (Canada Post) zawiesiła przyjmowanie jakichkolwiek przesyłek do 60 krajów, więc znalezienie na rzekomej stronie rządu informacji, że cokolwiek przyjdzie pocztą z Kanady oznacza, że to fałszywa strona.
Do otrzymania eTA potrzebny jest dostęp do internetu z dowolnego urządzenia. Należy wpisać adres www.canada.ca/eTA lub na stronie www.canada.ca skorzystać z wyszukiwarki. W formularzu trzeba wpisać imię, nazwisko, numer paszportu, adres mailowy i odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o miejsce wydania paszportu, płeć, datę i miejsce urodzenia.
Instrukcje są w języku polskim, formularz jest w językach urzędowych: angielskim lub francuskim. To ważne dla Polaków, w których nazwiskach znajdują się typowo polskie głoski jak ę czy ą, ponieważ przy wpisywaniu danych do formularza można używać wyłącznie liter używanych w angielskim lub francuskim. W razie wątpliwości kanadyjscy urzędnicy radzą zajrzeć na tę stronę paszportu, na której znajdują się dane osobowe pomiędzy znakami <<>>. Elektroniczna rejestracja nie jest potrzebna osobom posiadającym obywatelstwo amerykańskie.

Według informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do końca marca w ramach akcji #LOTdoDomu przetransportowano ponad 34 tys. Polaków z 50 krajów. Akcja ma trwać do 5 kwietnia.
Z wiadomości przekazywanych przez dyplomatów wynika, że nie wszyscy Polacy poważnie podchodzą do problemu. Z niektórymi turystami trudno się skontaktować, więc zdarza się, że po odlocie samolotu pojawiają się osoby zdumione, że nic nie wiedziały o odlocie do Polski.

AGATA RĘBISZ – praw­nicz­ka z Pol­ski, a obec­nie człon­ki­ni Ka­na­dyj­skiej Ra­dy Re­gu­la­cyj­nej Kon­sul­tan­tów Imi­gra­cyj­nych (The Im­mi­gra­tion Con­sul­tants of Ca­na­da Re­gu­la­to­ry Co­un­cil). Or­ga­ni­za­cja ta ja­ko je­dy­na, na­da­je do­rad­com upraw­nie­nia do re­pre­zen­ta­cji klien­tów w spra­wach emi­gra­cyj­nych oraz oby­wa­tel­skich. Aga­ta jest tak­że upraw­nio­na przez Ka­na­dyj­skie Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści by do­ko­ny­wa uwie­rzy­tel­nień do­ku­men­tów po­trzeb­nych do apli­ka­cji emi­gra­cyj­nych ja­ko Com­mis­sio­ner of Oath. W swo­jej prak­ty­ce za­wo­do­wej wy­ko­rzy­stu­je opty­mal­nie wszel­kie do­stęp­ne pro­gra­my Rządu Ka­na­dy: fe­de­ral­ne, pro­win­cjo­nal­ne, biz­ne­so­we,  hu­ma­ni­tar­ne i łącze­nia ro­dzin spra­wy małżeńskie, spro­wa­dza­nie ro­dzi­ców i dzie­ci. Spe­cja­li­zu­je się w więk­szo­ści pro­gra­mów, któ­re umoż­li­wia­ją po­byt sta­ły lub tym­cza­so­wy w Ka­na­dzie.