Meghan i Harry rezydentami Kanady?

agata-rebisz

PRAWO AGATY. Królowa Elżbieta II ogłosiła w zeszłym tygodniu, że książę i księżna Sussex planują spędzić część roku w Kanadzie. Bardzo miła opcja dla nich, jestem pewna. No, ale w tym kraju obowiązują przepisy. Jeśli Sussexes chcą tu mieszkać, muszą zaaplikować o stały pobyt w Kanadzie. Jeśli są mądrzy, to Meghan bedzie wypełniać formularze jako główny wnioskodawca .

Richard Kurland, prawnik imigracyjny z Vancouver, rozważa ich przypadek. Mówi, że jeśli para królewska chce mieszkać w Kanadzie, Meghan kwalifikowałaby się do otrzymania statusu stałego rezydenta w ramach działań kulturalnych w programie dla osób samozatrudnionych.

Byłaby głównym wnioskodawcą” – powiedział w poniedziałek Kurland. „Jej małżonek byłby towarzyszącym na utrzymaniu” wraz z synem Archie. Meghan mieszkała w Kanadzie, kręcąc program telewizyjny, więc jej aplikacja bez wątpienia byłaby pozytywnie odbierana.

Gdyby Harry był głównym wnioskodawcą, ścieżka stałaby się trudniejsza. Program Express Entry daje pierwszeństwo młodszym kandydatom z doświadczeniem zawodowym w Kanadzie. W wieku 35 lat jest już trochę za stary i tu nie pracował. Nie może również zapewnić dyplomu ani dyplomu akredytowanego kanadyjskiego uniwersytetu lub college’u. Kancelaria imigracyjna Green and Spiegel oblicza, że w kanadyjskim systemie punktowym wynik księcia Harry’ego „nie jest konkurencyjny w stosunku do zaproszenia do złożenia wniosku w tym czasie”.

W każdym razie musiałby wypełnić niezbędne formularze i przystąpić do testu językowego z języka angielskiego lub francuskiego.

Minister imigracji Marco Mendicino jest uprawniony do nadania każdemu statusu stałego rezydenta, ale ta władza jest rzadko wykorzystywana, a para królewska nie ma oczywistych powodów, ponieważ konstytucyjnie nie mają specjalnego statusu w Kanadzie, dzięki zmianom zasad dotyczących sukcesji królewskiej .

W 2011 r. rząd brytyjski i rządy Wspólnoty Narodów, w których królowa jest głową państwa, postanowiły, że pierwsze dziecko księżnej Cambridge, bez względu na płeć, będzie następne w królewskiej linii sukcesji za księciem Karolem i księciem Williamem. Ale z obowiązującymi męskimi pierwotnymi cechami, tak jak wtedy, gdyby dziecko było dziewczynką, każdy młodszy brat wskoczyłby przed swoją siostrę, czego po prostu nie ma w dzisiejszych czasach.

Parlament Westminsterski i inne królestwa zmieniły więc zasady, aby sukcesja królewska była neutralna pod względem płci. W przypadku Kanady, aby uniknąć konieczności zmiany Konstytucji (ponieważ wszyscy wiemy, jak to jest), rząd federalny argumentował, że po prostu uznajemy monarchę Zjednoczonego Królestwa za monarchę Kanady. W październiku Sąd Apelacyjny w Quebec zgodził się, odrzucając wyzwanie konstytucyjne. Nie ma jedynego kanadyjskiego prawa spadkowego.

On nie jest kanadyjskim księciem” – powiedział Philippe Lagassé, politolog, który specjalizuje się w kwestiach konstytucyjnych na Uniwersytecie Carleton. „To brytyjscy poddani zgodnie z brytyjskim tronem”. Konstytucyjnie, w odniesieniu do Kanady, Harry jest tylko obywatelem Wielkiej Brytanii.

Jako obywatele brytyjscy Sussexes są oczywiście mile widziani w Kanadzie tak często, jak chcą. Ale nie mogą tu zapuścić korzeni. Zamieszkanie w Kanadzie lub znalezienie pracy może być dla nich surowym zaproszeniem na spotkanie z agentem granicznym, który równie dobrze może wydalić ich za granicę.

Więc kiedy Królowa powiedziała w swoim oświadczeniu: „są to skomplikowane sprawy do rozwiązania dla mojej rodziny”, niewątpliwie miała na myśli kanadyjską politykę imigracyjną.

Jesteśmy jednym z najbardziej przyjaznych krajów na świecie. Cel imigracyjny na ten rok to 341 000 stałych mieszkańców, nieco mniej niż 1 procent populacji kraju. Połowa populacji Greater Toronto Area nie urodziła się w Kanadzie, więc jeśli Sussexes tam by się osiedlili, pasowaliby do niej.

Ale nic bardziej nie denerwuje Kanadyjczyków niż ludzie, którzy próbują przeskoczyć kolejkę imigracyjną. I chociaż możemy wczuć się w uczucia ludzi uciekających ze zubożałych lub brutalnych krajów w poszukiwaniu lepszego życia, to jedyne prześladowania, które Harry i Meghan muszą znosić, pochodzą z prasy brytyjskiej. W każdym razie obywatele Zjednoczonego Królestwa jako bezpiecznego państwa trzeciego nie kwalifikowaliby się jako osoby ubiegające się o status uchodźcy.

EXPRESS ENTRY może być opcją imigracyjną dla pary królewskiej, jeśli Meghan byłaby głównym wnioskodawcą. Istnieje również wiele kategorii PNP dostosowanych do Express Entry, które nie wymagają dwujęzyczności. W zależności od tego, gdzie w Kanadzie ci kandydaci chcą wyemigrować, mogą istnieć inne strumienie PNP dostosowane do usługi Express Entry, które mogą realizować i próbować zwiększyć swój wynik. Chociaż wiek może być ważnym czynnikiem w CRS, kandydaci mogą mieć sposoby na przezwyciężenie utraty niektórych punktów za wiek w CRS poprzez udokumentowanie drugiego języka, gromadzenie kanadyjskiego doświadczenia zawodowego, zaproszenie małżonka na stanowisko głównego wnioskodawcy lub uzyskanie nominacja z prowincji kanadyjskiej. Podobnie jak inni kanadyjscy kandydaci imigracyjni, Meghan i Harry mogą mieć kilka opcji do uzyskania stałego pobytu.

Tak więc, jeśli Harry, Meghan i Archie potrzebują pomocy w przyjeździe do Kanady, „byłoby dla mnie zaszczytem zająć się ich sprawą”, powiedział Kurland. „Zrobiłbym to pro bono”. Sussexes powinni rozważyć tę hojną ofertę. Ponieważ jeśli planują pozostać w Kanadzie, będą potrzebować dobrego prawnika.

 

agata-rebisz-300x210

AGATA RĘBISZ – praw­nicz­ka z Pol­ski, a obec­nie człon­ki­ni Ka­na­dyj­skiej Ra­dy Re­gu­la­cyj­nej Kon­sul­tan­tów Imi­gra­cyj­nych (The Im­mi­gra­tion Con­sul­tants of Ca­na­da Re­gu­la­to­ry Co­un­cil). Or­ga­ni­za­cja ta ja­ko je­dy­na, na­da­je do­rad­com upraw­nie­nia do re­pre­zen­ta­cji klien­tów w spra­wach emi­gra­cyj­nych oraz oby­wa­tel­skich. Aga­ta jest tak­że upraw­nio­na przez Ka­na­dyj­skie Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści by do­ko­ny­wa uwie­rzy­tel­nień do­ku­men­tów po­trzeb­nych do apli­ka­cji emi­gra­cyj­nych ja­ko Com­mis­sio­ner of Oath. W swo­jej prak­ty­ce za­wo­do­wej wy­ko­rzy­stu­je opty­mal­nie wszel­kie do­stęp­ne pro­gra­my Rządu Ka­na­dy: fe­de­ral­ne, pro­win­cjo­nal­ne, biz­ne­so­we,  hu­ma­ni­tar­ne i łącze­nia ro­dzin spra­wy małżeńskie, spro­wa­dza­nie ro­dzi­ców i dzie­ci. Spe­cja­li­zu­je się w więk­szo­ści pro­gra­mów, któ­re umoż­li­wia­ją po­byt sta­ły lub tym­cza­so­wy w Ka­na­dzie.