Nie wymagają oferty pracy

agata-rebisz

PRAWO AGATY. Powszechnie sądzi się, że wszystkie programy imigracyjne wymagają nabycia oferty pracy od firmy kanadyjskiej, ale w rzeczywistości istnieje wiele opcji, które pozwalają na imigrację przed wyborem pracy. Badamy niektóre podkategorie Programów Prowincjonalnych Nominowanych, które spełniają ten wymóg, wiele z nich podlega systemowi Express Entry. Jeśli najpierw utworzysz profil online za pośrednictwem systemu Express Entry, dodanie Nominacji Prowincjalnej z prowincji poniżej doda 600 punktów do twojego wyniku w kompleksowym systemie rankingowym (CRS), ostatecznie zwiększając twój profil do góry następnego losowania. Jest to również ścieżka do rozważenia oprócz poniższych programów, ponieważ niektóre z nich nie są częścią systemu Express Entry i są tu zawarte jako kategorie, które nie wymagają oferty pracy.

1. Ontario Nominowany Program Imigrantów (OINP)

W Ontario pokolenia imigrantów przekraczają granice, a głównymi gałęziami przemysłu są produkcja, nauka, finanse i sztuka. Mówi się tu ponad 130 językami, a stolica Toronto znana jest z wielokulturowości, jako najbardziej zaludnionego miasta w Kanadzie. Odkryj wszystko, co kosmopolityczne centrum ma do zaoferowania, od nabrzeża graniczącego z Jeziorem Ontario po fascynujące muzea i nocne życie.

Podstawowe kryteria CRS:

Poziom edukacji

Doświadczenie zawodowe lub studia w Kanadzie

Wiek

Kanadyjskie doświadczenie zawodowe

Znajomość języka francuskiego / angielskiego

List z ofertą pracy

Rodzeństwo mieszka w Kanadzie jako stały mieszkaniec

Nominacja prowincjonalna (nie wymagana, ale pytana)

Express Entry – strumień priorytetów kapitału ludzkiego

Ten program wybiera kandydatów z puli Express Entry, którzy spełniają wyżej wymienione podstawowe kryteria. Ten program daje pierwszeństwo wykwalifikowanym pracownikom i tym, którzy odzwierciedlają priorytetowe zawody wymienione dla Ontario. Przetwarzanie wniosków zajmie 60–90 dni.

Proces:

1. Utwórz internetowy profil Express Entry, w którym będziesz zadawać pytania na podstawie wymienionych kryteriów.

2. Wybierz opcję „Zainteresowany przeprowadzką do Ontario” lub „Wszystkie prowincje i terytoria”.

3. Poczekaj na powiadomienie o zainteresowaniu (NOI).

2. Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP)

Saskatchewan to prowincja o bogatej, rdzennej historii z dużą ilością wiedzy na temat lokalnej tradycji. Wszystkie grupy imigrantów są jednak połączone, co oznacza, że większość narodowości stanowią narodowości z Niemiec, Szkocji i Irlandii. Prowincja koncentruje się głównie na rolnictwie i składa się z dużego przemysłu leśnego, rybołówstwa i łowiectwa. To zachęca mieszkańców do zapuszczania się w okoliczne lasy, podczas gdy jeziora biegną przez centra miast, co powoduje zanurzenie w przyrodzie przez całe życie.

Podstawowe kryteria CRS:

Poziom edukacji

Doświadczenie zawodowe lub studia w Kanadzie

Wiek

Kanadyjskie doświadczenie zawodowe

Znajomość w języku francuskim i angielskim

List z ofertą pracy

Rodzeństwo Mieszka w Kanadzie jako stały mieszkaniec

Nominacja prowincjonalna (nie wymagana, ale pytana)

International Skilled Worker (ISW) – podkategoria zawód na żądanie

W tej podkategorii musisz dopasować jeden z zawodów, który jest wymieniony jako pożądany. Zawody te są specyficzne dla prowincji Saskatchewan i przewidują, jakie niedobory pojawią się w ciągu najbliższych pięciu lat. Przetwarzanie wniosku potrwa około 27 tygodni.

Międzynarodowy pracownik wykwalifikowany (ISW) – podkategoria Express Entry

W tej podkategorii Provincial Nominee Programs musisz już zarejestrować swój profil w systemie Express Entry, spełniając podstawowe kryteria wymienione powyżej. Proces ten potrwa około 29 tygodni.

Proces:

1. W podkategorii Express Entry musisz utworzyć internetowy profil Express Entry, w którym będziesz otrzymywać pytania w oparciu o wymienione kryteria. *

2. Wybierz opcję „Zainteresowany imigracją do Saskatchewan” lub „Wszystkie prowincje i terytoria”.

3. Podaj wyniki testu językowego (z minimalnym wynikiem 7 na 8).

4. Przedstaw dowód posiadania dyplomu / świadectwa policealnego.

5. Dowód posiadania licencji w swoim zawodzie.

6. Przedstaw dowody wystarczających środków

7. Poczekaj na powiadomienie o zainteresowaniu (NOI).

* Istnieje specjalna siatka oceny punktów SINP, która mierzy te same kategorie co systemExpress Entry, ale daje kandydatom wynik na 100. Wybrani kandydaci będą musieli uzyskać co najmniej 60 punktów na 100.

3. Program nominacyjny dla Nowej Szkocji (NSNP)

Nowa Szkocja podkreśla miłość do przygody z wieloma możliwościami odkrywania tej nadmorskiej prowincji. Gospodarka oparta jest na zasobach, a wiele dochodów pochodzi odpowiednio z turystyki, górnictwa i rybołówstwa. Stolica, Halifax, jest raczej niewielka w porównaniu do innych dużych miast w Kanadzie. Niemniej jednak istnieje obfitość kultury, a wiele uniwersytetów artystycznych wspiera szereg teatrów i sal muzycznych.

Podstawowe kryteria CRS:

Poziom edukacji

Doświadczenie zawodowe lub studia w Kanadzie

Wiek

Kanadyjskie doświadczenie zawodowe

Znajomość języka francuskiego i angielskiego

List z ofertą pracy

Rodzeństwo Mieszka w Kanadzie jako stały mieszkaniec

Nominacja prowincjonalna (nie wymagana, ale pytana)

Popyt w Nowej Szkocji – Express Entry (kategoria B)

Ta podkategoria Wojewódzkiego Programu Nominacji jest bardzo popularna, a kwota jest zawsze wypełniona, co oznacza, że konkurencja jest wysoka. Program ten koncentruje się na wyżej wymienionych kryteriach, z co najmniej rocznym stażem pracy w przypadku Nowej Szkocji. Czas przetwarzania tej nominacji może potrwać trzy miesiące lub dłużej.

Aby się zakwalifikować, musisz spełnić kryteria jednego z trzech strumieni objętych Federalnym Systemem Wejściowym Express, a mianowicie:

Federalny program wykwalifikowanych pracowników

Federalny program handlu wykwalifikowanego

Kanadyjski program klasy doświadczenia

Proces:

1. Utwórz internetowy profil Express Entry, w którym będziesz zadawać pytania na podstawie wymienionych kryteriów *.

2. Prześlij ocenę poświadczeń edukacyjnych (ECA).

3. Przedstaw dowód znajomości języka (minimum 7 na 8 punktów), na przykład w teście testu porównawczego języka kanadyjskiego.

4. Wykazać wystarczające zasoby finansowe, aby osiedlić się w Kanadzie.

5. Poczekaj na powiadomienie o zainteresowaniu (NOI).

* Istnieje specjalna siatka oceny punktów NSNP, która mierzy te same kategorie, co system Express Entry, ale daje kandydatom wynik na 100. Wybrani kandydaci będą musieli uzyskać co najmniej 67 punktów na 100.

4. Prowincjonalny program nominacji Manitoba (MPNP)

Manitoba jest znana jako jedna z prowincji „preriowych” z bujną przyrodą i wybrzeżem na północy. Jej stolicą jest Winnipeg, która jest znacznie bardziej zaludniona niż inne miasta, takie jak Churchill, który jest bardziej znany ze swoich niedźwiedzi polarnych. Bogata w zasoby naturalne prowincja ta osiąga również dochody z takich branż, jak górnictwo, ropa, leśnictwo, energia i rolnictwo.

Podstawowe kryteria CRS:

Poziom edukacji

Doświadczenie zawodowe lub studia w Kanadzie

Wiek

Kanadyjskie doświadczenie zawodowe

Znajomość języka w języku francuskim i angielskim

List z ofertą pracy / ofertą pracy

Rodzeństwo Mieszka w Kanadzie jako stały mieszkaniec

Nominacja prowincjonalna (nie wymagana, ale pytana)

Strumień wykwalifikowanego pracownika

Ten strumień mówi sam za siebie, wymagając od kandydatów przyniesienia pewnych umiejętności, które spełniają wymagania pracodawców w Manitobie. Czas przetwarzania tego strumienia zależy od osoby i szybkości przesyłania dokumentacji.

Wybieralność

Dokumenty danych osobowych

Dokumenty edukacyjne np. stopień / certyfikat

Testy biegłości językowej

Dowód doświadczenia zawodowego

Dowody funduszy na rozliczenie

Plan rozliczeniowy

Wymagania

Dokumenty danych osobowych

Dokumenty edukacyjne np. stopień / certyfikat

Testy biegłości językowej

Dowód doświadczenia zawodowego

Dowody funduszy na rozliczenie

Plan rozliczeniowy

Proces:

1. Prześlij zgłoszenie zainteresowania (EOI) z odpowiedziami na powyższe kryteria *.

2. Poczekaj na zaproszenie do złożenia wniosku (ITA).

3. Poczekaj na powiadomienie o zainteresowaniu (NOI).

* Istnieje specjalna siatka oceny punktowej MPNP, która mierzy te same kategorie co powyżej, ale daje kandydatom wynik na 100. Wybrani kandydaci będą musieli uzyskać co najmniej 60 punktów na 10.

 

agata-rebisz-300x210AGATA RĘBISZ – praw­nicz­ka z Pol­ski, a obec­nie człon­ki­ni Ka­na­dyj­skiej Ra­dy Re­gu­la­cyj­nej Kon­sul­tan­tów Imi­gra­cyj­nych (The Im­mi­gra­tion Con­sul­tants of Ca­na­da Re­gu­la­to­ry Co­un­cil). Or­ga­ni­za­cja ta ja­ko je­dy­na, na­da­je do­rad­com upraw­nie­nia do re­pre­zen­ta­cji klien­tów w spra­wach emi­gra­cyj­nych oraz oby­wa­tel­skich. Aga­ta jest tak­że upraw­nio­na przez Ka­na­dyj­skie Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści by do­ko­ny­wa uwie­rzy­tel­nień do­ku­men­tów po­trzeb­nych do apli­ka­cji emi­gra­cyj­nych ja­ko Com­mis­sio­ner of Oath. W swo­jej prak­ty­ce za­wo­do­wej wy­ko­rzy­stu­je opty­mal­nie wszel­kie do­stęp­ne pro­gra­my Rządu Ka­na­dy: fe­de­ral­ne, pro­win­cjo­nal­ne, biz­ne­so­we,  hu­ma­ni­tar­ne i łącze­nia ro­dzin spra­wy małżeńskie, spro­wa­dza­nie ro­dzi­ców i dzie­ci. Spe­cja­li­zu­je się w więk­szo­ści pro­gra­mów, któ­re umoż­li­wia­ją po­byt sta­ły lub tym­cza­so­wy w Ka­na­dzie.