Okres do skorzystania z ulgi podatkowej

agata-rebisz


Dziś chciałabym się zająć zagadnieniem prawa spadkowego, ponieważ otrzymuję wiele telefonów związanych ze spadkami w Polsce.
W styczniu 2014 klient otrzymał aktem darowizny działkę budowlaną. Obecnie chce ją sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na zakupu innej nieruchomości.

Pytanie: – w jakim okresie środki ze sprzedaży muszę przeznaczyć na kupno lokalu aby uchronić się od płacenia podatku od darowizny?
Odpowiedź: – podatek od darowizny nie ma tu nic do rzeczy. Jeśli nie skorzystano ze zwolnienia podmiotowego jako osoba z najbliżej rodziny darczyńcy na podstawie art. 4a Ustawy z dnia 28.07.1983 o Podatku od Spadku i Darowizn lub innych zwolnień przewidzianych w przepisach powyższej ustawy. Notariusz sporządzający umowę darowizny w formie aktu notarialnego miał obowiązek obliczyć i pobrać od klienta podatek od darowizny, a następnie przekazać go fiskusowi. Zakładając, że pytanie dotyczy podatku dochodowego, który musiałby być zapłacony sprzedając otrzymaną działkę, jeśli transakcja ma mieć miejsce przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w jakim nastąpiło nabycie (czyli przed styczniem 2020). Jeśli tak jest i klient chce skorzystać z ulgi podatkowej wskazanej w art. 21 Ust. 1 punkt 131 Ustawy z dni. 26.07.1991 roku „O podatku dochodowym od osob fizycznych” to na przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży działki jak brzmi wyżej wymienimy przepis – „własny cel mieszkaniowy” klient ma czas od płatnego zbycia nie dłuższy jednak niż 2 lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zapis testamentowy

Klient jest rodzicem 3 dzieci oraz właścicielem dwóch nieruchomości z czego jedna jest zabudowana. Spisując własnoręcznie testament chce on tę nieruchomość z budynkami przekazać córce z równoczesną spłata pieniężną dla 2 synów.

Pytanie: – Czy możliwe jest dokonanie takiego zapisu?
Odpowiedz: – opisany sposób rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci jest jak najbardziej możliwy w postaci testamentu zawierającego stosowne zapisy windykacyjne. Zgodnie z treścią art. 981 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić ze oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwila otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Wedle paragrafu 2 w/w przepisu „przedmiotem zapisu windykacyjnego może być rzecz 1. rzecz oznaczona co do tożsamości, 2. zbywalne prawo majątkowe, 3. przedsiębiorstwo bądź gospodarstwo rolne, 4. ustanowienie na rzecz zapisobiorcy użytkowania bądź służebności, a wiec np. mieszkanie czy nieruchomość (zabudowana bądź nie). Podsumowując należy sporządzić testament w formie aktu notarialnego i zrobić w nimi zapis windykacyjny na rzecz córki z obowiązkiem spłaty braci oraz zapisać windykacyjnej na rzecz synów nieruchomość niezabudowaną.

Zaufanie do spadkobiercy

Pytanie: – Jaki zapis zawrzeć w testamencie aby spadkobierca nie roztrwonił dziedziczonego majątku. Klientka posiada mieszkanie, które chce zapisać córce z jednoczesnym warunkiem, że nie może jego sprzedać przez 5 lat.
Odpowiedź: – polskie prawo spadkowe uniemożliwia powołanie spadkobiercy testamentowego pod warunkiem ani ograniczać jego praw właścicielskich w odniesieniu do odziedziczonych składników spadku. Teoretycznym rozwiązaniem, aczkolwiek dość ryzykownym, ze względu na możliwość zbycia nieruchomości przez osobę trzecią, byłoby powołanie do spadku jakiejś innej niż córka osoby (osoby trzeciej już wspomnianej) i zobowiązanie jej np. do zawarcia z nim umowy użyczenia mu lokalu, a po 5 latach od spadkobrania do przeniesienia własności mieszkania.