Plan imigracji na lata 2020–2022

agata-rebisz

Kanada przyjmie ponad milion nowych stałych mieszkańców w ciągu najbliższych trzech lat. Zostało to ujawnione 12 marca 2020 r. W planie rządowym rządu federalnego na lata 2020-2022. Kanada kontynuuje podejście do stopniowego zwiększania poziomu imigracji. Zapewni to zainteresowanym stronom czas na odpowiednie planowanie wsparcia większej populacji. Podczas gdy Kanada przyjęła 320 000 nowych przybyszów w 2018 r. i 341 000 imigrantów w 2019 r., Ponownie skupia się na przyjęciu 341 000 imigrantów w 2020 r.

Ma to na celu powitanie dodatkowych 351 000 w 2021 r. i kolejnych 361 000 w 2022 r. Plan daje Kanadzie możliwość przyjęcia do 390 000 imigrantów w 2022 r. Najbardziej znaczącym objawieniem po ogłoszeniu jest cel Kanady na 2022 r., ponieważ od dzis jest to pierwszy raz, kiedy takie informacje stały się publicznie dostępne.

W 2017 r. Kanada ponownie wprowadziła wieloletnie plany poziomów po tym, jak pierwsza próba w latach 1982–1984 została przerwana przez recesję.

Powrót do planów wieloletnich ma na celu pomóc zainteresowanym stronom, takim jak urbanistom, przewidzieć, jakie kroki muszą podjąć, aby wesprzeć integrację gospodarczą i społeczną nowo przybyłych.

Wyższe poziomy mają na celu złagodzenie presji ekonomicznej i fiskalnej, z którą zmaga się Kanada ze względu na starzenie się społeczeństwa i niski wskaźnik urodzeń. Ponad 9 milionów Kanadyjczyków osiągnie wiek emerytalny w następnej dekadzie, co oznacza, że Kanada stanie się jeszcze bardziej zależna od imigrantów w celu utrzymania zdrowej siły roboczej i gospodarki.

Klasa ekonomiczna na czele

Kanada będzie nadal utrzymywać wysoki poziom w klasie ekonomicznej, a 58 procent ma przybyć za pośrednictwem programów Express Entry, Provincial Nominee Program, programów Quebec i innych federalnych kategorii, takich jak Atlantic Immigration Pilot (AIP ). Większość wzrostu będzie pochodzić z klasy ekonomicznej, ponieważ jego cel wzrośnie o prawie 10 000 imigrantów każdego roku.

W porównaniu z rokiem 2019 rząd zwiększa cel przyjęć PNP o 20 procent w 2022 r. Kanada ma również przyjąć więcej imigrantów pod różnymi pilotazowymi programami. Ma on na celu powitanie 5200 pilotazowych programow, takich jak pilot imigracyjny rolno-spożywczy oraz pilot imigracyjny na obszarach wiejskich i północnych. Może skończyć prawie podwojeniem ekonomii pod tymi pilotami do 2022 roku.

Chociaż AIP ma stać się stałym programem, rząd federalny utrzymuje stabilne cele AIP na poziomie 5000 w trakcie planu.

Poziomy Quebecu nie zostały jeszcze ustalone na lata 2021 i 2022, ponieważ rząd federalny czeka na konsultacje z Quebecem w świetle głównych reform, które prowincja podejmuje obecnie w ramach systemu imigracyjnego.

Ponadto 26 procent zostanie przywitanych w klasie rodzinnej, a pozostałe 16 procent zostanie przyjętych z przyczyn humanitarnych i współczujących. W klasie rodzinnej nie będzie wzrostu. Rząd wyznaczył ten sam cel imigracji w klasie rodzinnej – 91 000 nowo przybyłych w ciągu najbliższych trzech lat. Nastąpi minimalny wzrost dla osób przyjętych w celach humanitarnych i współczujących.

Poziomy imigracyjne Kanady: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Obecny poziom imigracji w Kanadzie jest wysoki według historycznych standardów. Ten kraj powitał 300 000 lub więcej imigrantów zaledwie pięć razy od momentu założenia w 1867 roku. W przeliczeniu na jednego mieszkańca poziomy Kanady są również wysokie, ponieważ obecnie przyjmuje 0,9 procent populacji imigrantów. Dla porównania, Stany Zjednoczone witały w ostatnim czasie średnio milion imigrantów rocznie. Jednak liczba ta stanowi zaledwie 0,3 procent populacji.

Z drugiej strony, bieżące spożycie na jednego mieszkańca w Kanadzie wcale nie jest najwyższe w swojej historii. W dziesięcioleciach poprzedzających pierwszą wojnę światową Kanada regularnie przyjmowała co najmniej jeden procent populacji imigrantów. W szczytowym momencie Kanada przyjęła 401 000 imigrantów lub 5,3 procent populacji. Współczesne spożycie 5,3 procent oznaczałoby przyjęcie dwóch milionów imigrantów w Kanadzie.

Kanada nadal podnosi poziom imigracji, aby wspierać wysoki standard życia. Starzenie się społeczeństwa osłabia siłę roboczą i wzrost gospodarczy wraz ze wzrostem kosztów fiskalnych w obszarach takich jak opieka zdrowotna. Zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej starzejącej się populacji będzie jeszcze droższe. Imigracja pomoże zwiększyć liczebność kanadyjskiej siły roboczej, zapewniając Kanadzie stałą podaż ludzi, którzy przyczynią się do jej gospodarki jako pracowników, konsumentów i podatników.

Ogłoszenie z 12 marca jest częścią szerszego trendu, który prawdopodobnie spowoduje, że Kanada będzie nadal zwiększać imigrację i ostatecznie przekroczy próg 400 000 nowych przybyszów. Kraj jest przygotowany na przyjęcie około 3,5 miliona imigrantów w tej dekadzie, w porównaniu z 2,8 miliona w latach 2010-2019.

Mówi się jednak, że sytuacja demograficzna i ekonomiczna to tylko jeden z sześciu czynników, które będą kształtować przyszłość poziomów imigracji w Kanadzie.

Do listopada rząd kanadyjski przedstawi kolejny plan dotyczący poziomów imigracji, który może zawierać cel na 2023 r.

AGATA RĘBISZ – praw­nicz­ka z Pol­ski, a obec­nie człon­ki­ni Ka­na­dyj­skiej Ra­dy Re­gu­la­cyj­nej Kon­sul­tan­tów Imi­gra­cyj­nych (The Im­mi­gra­tion Con­sul­tants of Ca­na­da Re­gu­la­to­ry Co­un­cil). Or­ga­ni­za­cja ta ja­ko je­dy­na, na­da­je do­rad­com upraw­nie­nia do re­pre­zen­ta­cji klien­tów w spra­wach emi­gra­cyj­nych oraz oby­wa­tel­skich. Aga­ta jest tak­że upraw­nio­na przez Ka­na­dyj­skie Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści by do­ko­ny­wa uwie­rzy­tel­nień do­ku­men­tów po­trzeb­nych do apli­ka­cji emi­gra­cyj­nych ja­ko Com­mis­sio­ner of Oath. W swo­jej prak­ty­ce za­wo­do­wej wy­ko­rzy­stu­je opty­mal­nie wszel­kie do­stęp­ne pro­gra­my Rządu Ka­na­dy: fe­de­ral­ne, pro­win­cjo­nal­ne, biz­ne­so­we,  hu­ma­ni­tar­ne i łącze­nia ro­dzin spra­wy małżeńskie, spro­wa­dza­nie ro­dzi­ców i dzie­ci. Spe­cja­li­zu­je się w więk­szo­ści pro­gra­mów, któ­re umoż­li­wia­ją po­byt sta­ły lub tym­cza­so­wy w Ka­na­dzie.