Sponsorowanie rodziców i dziadków

agata-rebisz

Rząd Kanady zwiększa liczbę wniosków, które zaakceptuje do przetworzenia w tym roku w ramach programu sponsorowania rodziców i dziadków, z 10 000 do 17 000.

Aktualizacja została wydana w czwartek – 9 sierppnia 2018 za pośrednictwem Ministerial Instruction z wniosku Ministra ds. Imigracji Kanady, Ahmeda Hussena.

Wiadomość ta jest zgodna z ogłoszeniem przez Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) na początku tego tygodnia, że wznowi on zapraszanie potencjalnych sponsorów, którzy wcześniej złożyli formularz dotyczący zainteresowania dla sponsora rodziny w okresie od 2 stycznia do 1 lutego 2018 roku.

Dzisiejsze wydane instrukcje stanowią, że zwiększenie liczby wniosków rozpatrywanych w tym roku do 17 tys. „będzie najlepiej wspierać osiągnięcie celów imigracyjnych ustalonych przez rząd Kanady poprzez połączenie rodzin w Kanadzie”.

Dodatkowe zaproszenia będą wydawane przy użyciu tego samego losowego procesu selekcji, który IRCC wykorzystał do wydania swoich wcześniejszych zaproszeń w tym roku.

Sponsorzy, którzy otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku, będą mieli 60 dni od daty otrzymania zaproszenia do złożenia kompletnego wniosku.

Program rodziców i dziadków w programie IRCC jest jedną z kanadyjskich zachęt sponsorskich dla klasy rodzinnej i pozwala wybranym wnioskodawcom ubiegać się o stały pobyt dla swoich rodziców i / lub dziadków.

Kto się kwalifikuje?

Aby kwalifikować się do sponsorowania swoich rodziców i dziadków, aby zostali stałymi rezydentami, wnioskodawcy muszą:

Mieć co najmniej 18 lat; i

Być obywatelem Kanady lub stałym mieszkańcem Kanady.

Jeśli sponsorujesz swoich rodziców i dziadków, aby przybyli do Kanady jako stały rezydent, musisz:

Wspierać finansowo tę osobę i osoby pozostające na jej utrzymaniu

Spełnić minimalny wymagany poziom dochodów dla tego programu, przesyłając zawiadomienia o ocenie wydane przez Canadian Revenue Agency (CRA) w celu wsparcia ich sponsorowania.

Sponsorzy muszą również wykazać, że osiągnęli minimalny wymagany poziom dochodów przez trzy kolejne lata. W związku małżeńskim lub w związku małżeńskim można uwzględnić dochody obu osób; i

Sponsor i sponsorowany krewny muszą podpisać umowę sponsorską, która zobowiązuje sponsora do zapewnienia wsparcia finansowego sponsorowanej osobie przez okres do 20 lat.

Potencjalni sponsorzy, którzy mieszkają w Quebecu, muszą również spełniać wymogi dotyczące sponsorowania imigracji w Quebecu po tym, jak IRCC zatwierdzi ich jako sponsora.

Jak wymieniłam uprzednio, sponsorzy będą musieli udowodnić, że spełniają minimalne wymogi dochodowe, przesyłając zawiadomienia o ocenie wydane przez Canadian Revenue Agency (CRA) w celu wsparcia ich sponsorowania i muszą również wykazać, że osiągnęli minimalny wymagany poziom dochodów przez trzy kolejne lata.

Rodzice jak i dziadkowie są zobowiązani do poddania się badaniom lekarskim w trakcie rozpatrywania  ich aplikacji, aby wykazać, że żaden z nich nie cierpi na chorobę, która mogłaby stworzyć zagrożenie dla zdrowia publicznego lub mogłaby stawiać znaczne wymagania dotyczące serwisów socjalnych i/lub zdrowotnych Kanady. Badanie lekarskie musi być wykonywane przez lekarza, który został zatwierdzony przez Citizenship and Immigration Canada (Obywatelstwo i Imigracja Kanady) do wykonania tych testów.

Sponsorzy (oraz współsponsorzy jeśli są tacy ) posiadają prawny obowiązek, aby pomóc rodzicom bądź sponsorowanym dziadkom, a zatem mogą być zmuszeni do spełnienia określonych wymagań dochodowych, określonych w Ustawie o Imigracji i Ochronie Uchodźców. Sponsor i każdy współsponsor jest odpowiedzialny za zapewnienie podstawowych potrzeb dla osoby, która jest sponsorowana przez okres 20 lat po jej przybyciu do Kanady. Jeżeli kanadyjski sponsor nie wspiera cudzoziemca, a cudzoziemiec otrzymuje pomoc społeczną, władze mogą podjąć kroki prawne.

Jeśli otrzymaliście Państwo zaproszenie do złożenia podania w Programie dla Rodziców i Dziadków, możecie wysłać do mnie e-mail na adres immigrationtokanada@gmail.com, aby uzyskać informacje na temat kolejnych kroków dotyczących aplikacji.