Studiuj w Kanadzie

agata-rebisz

Kanada jest obecnie domem dla prawie 600 000 studentów z zagranicy – trzykrotnie więcej niż 10 lat temu. Międzynarodowa populacja studentów Kanady kwitnie, w ciągu ostatniej dekady potroiła się do 570 000 osób w 2018 r. Według ICEF Kanada jest obecnie czwartym wiodącym krajem przyjmującym studentów zagranicznych, po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii.Wyższa gospodarka w Kanadzie wynika z globalnej eksplozji zagranicznych studentów. Według szacunków UNESCO w 2017 r. było 5,3 miliona studentów zagranicznych w porównaniu z dwoma milionami w 2000 r. Konsensus jest taki, że liczba ta będzie nadal rosła ze względu na wzrost populacji klasy średniej na rynkach wschodzących, co napędza wzrost liczby studentów zagranicznych.

Dlaczego warto wybrać Kanadę?

Kanada jest obecnie atrakcyjna ze względu na słabego dolara. Podczas gdy czesne studenckie jest wyższe niż czesne opłacane przez kanadyjskich studentów, jest ono globalnie konkurencyjne w porównaniu do płacenia czesnego i kosztów utrzymania w dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich i euro.

Według kanadyjskiego Biura Edukacji Międzynarodowej (CBIE) głównym powodem, dla którego studenci zagraniczni przyjeżdżają do Kanady, jest wysokiej jakości kształcenie zapewniane przez kanadyjskie uniwersytety i kolegia. Drugim ważnym czynnikiem jest reputacja Kanady jako otwartego i przyjaznego społeczeństwa wobec przybyszów. Daje to Kanadzie znaczącą przewagę w czasach rosnących nastrojów antyimigranckich w innych krajach zachodnich. Zaletą Kanady jest także kompleksowy pakiet nauki-pracy-imigracji, który oferuje studentom zagranicznym. W przeciwieństwie do innych krajów Kanada zezwala studentom zagranicznym na pracę w niepełnym wymiarze godzin podczas studiów, aby mogli się utrzymać finansowo.

Po ukończeniu kanadyjskiego wykształcenia są oni uprawnieni do uzyskania zezwolenia na pracę po ukończeniu studiów (PGWP), które umożliwia im pozostanie w Kanadzie i korzystanie z możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin przez okres do trzech lat. Zagraniczni studenci, którzy chcą osiedlić się w Kanadzie, otrzymują dodatkowe punkty za pośrednictwem federalnego systemu Express Entry, a także mają do dyspozycji liczne prowincjonalne ścieżki imigracyjne.

Ten konkurencyjny pakiet ma sens na wielu frontach:

1. Kanada potrzebuje imigrantów ze względu na starzenie się społeczeństwa i niski wskaźnik urodzeń. Badania Statistics Canada pokazują, że zagraniczni studenci, którzy stają się imigrantami, odnoszą sukcesy na rynku pracy, ponieważ są młodzi, dobrze wykształceni, mają kanadyjskie doświadczenie zawodowe i mówią płynnie po angielsku i / lub francusku. Badania sugerują, że połowa studentów zagranicznych w Kanadzie ma nadzieję na życie w tym kraju.

2. Podejście Kanady do studentów zagranicznych uznaje, że mogą one przynieść korzyści mniejszym społecznościom. Zagraniczni studenci, którzy już mieszkają w mniejszej społeczności, budują tam połączenia i są bardziej skłonni do pozostania niż osoby bez powiązań ze społecznością.

Czego można się spodziewać w nadchodzących latach

Międzynarodowa populacja studentów Kanady powinna nadal rosnąć z wyżej wymienionych powodów oraz czynników demograficznych.

Główna grupa demograficzna nowych studentów na kanadyjskich uniwersytetach i uczelniach (Kanadyjczycy w wieku 18–24 lat) spadła z powodu niskiego wskaźnika urodzeń w tym kraju. Oznacza to, że kanadyjskie instytucje edukacyjne będą w dalszym ciągu polegać na międzynarodowych studentach, którzy będą kontynuować działalność. Jedną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, czy Kanada odniesie większy sukces w dywersyfikacji międzynarodowych krajów pochodzenia studentów.

Obecnie 54 procent zagranicznych studentów przyjeżdża z Indii i Chin. (Patrz Tabela 1). Zróżnicowanie jest ważne, ponieważ pomaga Kanadzie budować więzi gospodarcze i społeczne z resztą świata. Zmniejsza to również ryzyko dla kanadyjskich uniwersytetów i szkół wyższych w przypadku, gdy więcej indyjskich i chińskich studentów decyduje się pozostać w domu w przyszłości lub studiować w innych krajach.

Nowa strategia edukacji międzynarodowej rządu federalnego na lata 2019–2024 ma na celu przyjęcie większej liczby studentów zagranicznych z 11 krajów priorytetowych. W 2019 r. Prawie 60 000 osób z tych krajów zaczęło kształcić się w Kanadzie. Studenci ci stanowili 16 procent wszystkich nowych studentów zagranicznych – liczba ta pozostała niezmienna w ostatnich latach.

Zwiększona liczba zagranicznych studentów spowoduje, że więcej osób zostanie stałymi mieszkańcami ze względu na liczne oferowane im ścieżki imigracyjne. W 2018 r. 25 procent z prawie 90 000 osób, które otrzymały federalne zaproszenie do ubiegania się o pobyt stały za pośrednictwem Express Entry, to byli studenci zagraniczni.

Wpływ ekonomiczny zagranicznych studentów będzie również rósł. Rząd federalny szacuje, że studenci zagraniczni wnieśli prawie 22 miliardy dolarów do gospodarki i wsparli 170 000 miejsc pracy w 2019 r.

Z drugiej strony Kanada musi jeszcze w pełni dostosować się do rosnącego zainteresowania. Uniwersytety i uczelnie czasami miały trudności z zapewnieniem wsparcia edukacyjnego i osiedlowego dostosowanego do różnorodnych potrzeb zagranicznych studentów.

Opóźnione są także polityki imigracyjne. Trzeba było wielu reform, zanim polityka federalna i prowincjonalna zaczęła dawać pierwszeństwo studentom międzynarodowym. Federalne i prowincjonalne wsparcie osadnicze nie obejmuje w pełni studentów zagranicznych, chociaż coraz więcej z nich staje się imigrantami.

Pomimo niedociągnięć międzynarodowa historia studencka Kanady jest w przeważającej mierze pozytywna. Wyższe spożycie nie tylko przynosi korzyści gospodarce kraju i samym studentom, ale także pomaga wzmocnić więzi społeczne Kanady z resztą świata. Wielu zagranicznych studentów wróci do domu, aby zostać liderami biznesu, rządu i sektora społecznego w przyszłości. Wspominając swój czas spędzony w Kanadzie, będą pełnić funkcję nieformalnych ambasadorów Kanady przez wiele dziesięcioleci.

 

AGATA RĘBISZ – praw­nicz­ka z Pol­ski, a obec­nie człon­ki­ni Ka­na­dyj­skiej Ra­dy Re­gu­la­cyj­nej Kon­sul­tan­tów Imi­gra­cyj­nych (The Im­mi­gra­tion Con­sul­tants of Ca­na­da Re­gu­la­to­ry Co­un­cil). Or­ga­ni­za­cja ta ja­ko je­dy­na, na­da­je do­rad­com upraw­nie­nia do re­pre­zen­ta­cji klien­tów w spra­wach emi­gra­cyj­nych oraz oby­wa­tel­skich. Aga­ta jest tak­że upraw­nio­na przez Ka­na­dyj­skie Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści by do­ko­ny­wa uwie­rzy­tel­nień do­ku­men­tów po­trzeb­nych do apli­ka­cji emi­gra­cyj­nych ja­ko Com­mis­sio­ner of Oath. W swo­jej prak­ty­ce za­wo­do­wej wy­ko­rzy­stu­je opty­mal­nie wszel­kie do­stęp­ne pro­gra­my Rządu Ka­na­dy: fe­de­ral­ne, pro­win­cjo­nal­ne, biz­ne­so­we,  hu­ma­ni­tar­ne i łącze­nia ro­dzin spra­wy małżeńskie, spro­wa­dza­nie ro­dzi­ców i dzie­ci. Spe­cja­li­zu­je się w więk­szo­ści pro­gra­mów, któ­re umoż­li­wia­ją po­byt sta­ły lub tym­cza­so­wy w Ka­na­dzie.