Życie po Brexicie

agata-rebisz

PRAWO AGATY. Brytyjczycy znów będą mieć niebieskie paszporty.

Od marca – po prawie 30 latach – będą im wydawane nowe wersje dokumentów.

Co ciekawe, nowe brytyjskie paszporty są drukowane w Polsce.

Brytyjczycy przez lata – od 1921 roku – mieli niebieskie paszporty.

Zmieniło się to w 1988 r., kiedy zostały one stopniowo wycofane z użycia, gdy państwa ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zdecydowały się na zharmonizowanie wzorów, choć Londyn nigdy nie był do tego formalnie zobligowany.

Od tamtej pory obywatele Wielkiej Brytanii mieli paszporty z bordową okładką.

Po wyjściu z UE to się zmieni. Wyspiarze wrócą do niebieskich dokumentów. Powrót do niebieskich paszportów był jednym z postulatów zwolenników brexitu, co miało być symbolicznym zerwaniem z Unią Europejską.

Do lata, kiedy jak ocenia rząd, skończą się zapasy bordowych okładek, równolegle wydawane będą paszporty w obu kolorach, choć te wydawane w ostatnich miesiącach nie miały już napisu „Unia Europejska”. Bordowymi paszportami będzie można się nadal posługiwać do czasu upływu terminu ich ważności.

Od 1 lutego do 31 grudnia 2020 obowiązywać będzie tzw. okres przejściowy.

Czy będziemy potrzebować wizy?

W czasie okresu przejściowego możemy podróżować do Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego.

Po okresie przejściowym bez wizy na terenie Zjednoczonego Królestwa można będzie przebywać przez trzy miesiące. Jeżeli jednak ktoś będzie chciał spędzić na Wyspach więcej czasu, będzie musiał ubiegać się o wizę. Oznacza to, że wjazd do Zjednoczonego Królestwa możliwy będzie na podstawie paszportu zagranicznego. Nie jest wykluczone, że zasady dotyczące wiz mogą zmienić się z 1 stycznia 2021 roku.

Pamiętać należy, że będąc członkiem Unii Europejskiej Wielka Brytania nie należy do strefy Schengen.

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) będzie obowiązywać w czasie okresu przejściowego.

Jeżeli okres przejściowy nie zostanie przedłużony, od stycznia 2021 roku Wielka Brytania stanie się państwem trzecim, jak Rosja czy Kazachstan. Oznacza to, że podróżujący będzie musiał wykupić dodatkową polisę na ubezpieczenie zdrowotne za granicą.

Cła i podatki

Po zakończeniu okresu przejściowego, tj. od stycznia 2021 roku zmianom ulegną kwestie cła i podatku na zakupy, które zostaną przewiezione do Polski w bagażu osobistym.

Zgodnie z regulacjami, zwolnione z należności celnych są towary wwożone do Polski z państw trzecich, które nie mają charakteru handlowego, a ich maksymalna wartość nie przekracza:

430 euro – dla podróżnych w transporcie lotniczym i morskim
• 300 euro – dla pozostałych podróżnych.

Co z bezpłatnym roamingiem?

Do końca grudnia 2020 roku w kwestiach związanych z roamingiem nic się nie zmieni. Przebywając na terytorium Wielkiej Brytanii z rozmów telefonicznych i Internetu będziemy korzystać na takich samych warunkach jak dotychczas.

W teorii od stycznia 2021 roku musi obowiązywać roaming. Nie wykluczone jednak, że przed wygaśnięciem okresu przejściowego operatorzy komórkowi obu krajów podpiszą porozumienia, dzięki którym będziemy mogli nadal korzystać z bezpłatnego roamingu.

Co z osobami, które mieszkają od kilku lat w Wielkiej Brytanii?

Obywatele Unii Europejskiej, a więc również Polacy, którzy osiedlili się na Wyspach w przeszłości, nie zostaną wyrzuceni z kraju po brexicie. Ani w trakcie okresu przejściowego, ani po jego zakończeniu. Warunek jest jednak taki, że otrzymają status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Wniosek w tej sprawie trzeba złożyć w brytyjskim urzędzie. Jak wciąż setki tysięcy Polaków o taki status nie wystąpiły. Mają na to czas do końca okresu przejściowego, czyli do końca 2020 roku.

A co z Polakami, którzy mają również paszport brytyjski?

Procedura ubiegania się o status osiedlonego nie dotyczy obywateli brytyjskich. Jeśli ktoś ma już tamtejszy paszport, bo na przykład wziął ślub z obywatelem Wielkiej Brytanii, to nic się dla niego nie zmieni. Również po zakończeniu okresu przejściowego.

Podobnie sytuacja wygląda z dziećmi. Jeśli mają brytyjskie paszporty, to nie muszą rejestrować się jako osiedleni.

Jak w przypadku, gdy mieszkam trochę w Polsce, a trochę w Wielkiej Brytanii?

W takim przypadku również trzeba ubiegać się o status osiedlonego. Kluczowe będzie, jak długo w trakcie roku przebywa się na terytorium Wielkiej Brytanii. Jeśli jest to ponad 6 miesięcy w każdym roku, to problemu z uzyskaniem statusu nie powinno być. Jeśli jednak przyjazdy do Wielkiej Brytanii trwają w sumie 4 lub 5 miesięcy w ciągu roku, prawdopodobnie wniosek o status osiedlonego zostanie odrzucony i trzeba będzie ubiegać się o wizę.

Okres przejściowy – co się zmieni?

Okres przejściowy to czas, w którym Wielka Brytania powinna wdrożyć nowe przepisy do swego ustawodawstwa oraz podpisać deklarację o przyszłych relacjach z Unią Europejską. Obowiązywać będzie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku.

W tym okresie UE będzie traktować Zjednoczone Królestwo jako państwo członkowskie. Będzie obowiązywać swobodny przepływ osób, jednak rząd brytyjski nie będzie miał swoich przedstawicieli w instytucjach unijnych oraz nie będzie brał udziału w procesach decyzyjnych UE. Wielka Brytania będzie mogła zawierać nowe umowy i porozumienia, ale będą one mogły wejść w życie po zakończeniu okresu przejściowego.

 

AGATA RĘBISZ – praw­nicz­ka z Pol­ski, a obec­nie człon­ki­ni Ka­na­dyj­skiej Ra­dy Re­gu­la­cyj­nej Kon­sul­tan­tów Imi­gra­cyj­nych (The Im­mi­gra­tion Con­sul­tants of Ca­na­da Re­gu­la­to­ry Co­un­cil). Or­ga­ni­za­cja ta ja­ko je­dy­na, na­da­je do­rad­com upraw­nie­nia do re­pre­zen­ta­cji klien­tów w spra­wach emi­gra­cyj­nych oraz oby­wa­tel­skich. Aga­ta jest tak­że upraw­nio­na przez Ka­na­dyj­skie Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści by do­ko­ny­wa uwie­rzy­tel­nień do­ku­men­tów po­trzeb­nych do apli­ka­cji emi­gra­cyj­nych ja­ko Com­mis­sio­ner of Oath. W swo­jej prak­ty­ce za­wo­do­wej wy­ko­rzy­stu­je opty­mal­nie wszel­kie do­stęp­ne pro­gra­my Rządu Ka­na­dy: fe­de­ral­ne, pro­win­cjo­nal­ne, biz­ne­so­we,  hu­ma­ni­tar­ne i łącze­nia ro­dzin spra­wy małżeńskie, spro­wa­dza­nie ro­dzi­ców i dzie­ci. Spe­cja­li­zu­je się w więk­szo­ści pro­gra­mów, któ­re umoż­li­wia­ją po­byt sta­ły lub tym­cza­so­wy w Ka­na­dzie.